Rejestr zmian

18.05.2022 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze – inspektor w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 18.05.2022 r.docx”

17.05.2022 r. – publikacja uchwały rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, realizowanego w ramach projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Organizacja specjalistycznych form wsparcia dla mieszkańców woj. opolskiego w aspekcie psychologicznym, terapeutycznym i psychoedukacyjnym”, w latach 2022/2023

17.05.2022 r. – publikacja uchwały rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, na zadanie pn.: „Rehabilitacja społeczna i zdrowotna osób z niepełnosprawnościami” realizowane w ramach projektu pn.: „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

17.05.2022 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

17.05.2022 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, na zadanie pn.: „PomagaMY” w Rytmie Opola bez barier” w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2022 r. – IV edycja” w 2022 r. skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

17.05.2022 r. – publikacja pliku: „Braki formalne ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2022 roku.pdf”

13.05.2022 r. – publikacja „Kompleksowej organizacji szkoleń warsztatowych w obszarze współpracy międzyinstytucjonalnej i metod proponowanych w modelach kooperacji dla przedstawicieli JST w woj. opolskim. Znak sprawy: UZP.4011.4.2022”

9.05.2022 r. – publikacja pliku: „09.05.2022 Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

9.05.2022 r. – publikacja pliku: „09.05.2022 Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

6.05.2022 r. – publikacja plików: „Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 6.05.2022 r.docx”, „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 6.05.2022 r.docx” oraz „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 6.05.2022 r.docx”

25.04.2022 r. – publikacja pliku: „25.04.2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

25.04.2022 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze – inspektor – 25.04.2022 r.docx”

25.04.2022 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

22.04.2022 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

20.04.2022 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

19.04.2022 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

19.04.2022 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na kompleksową organizację usług szkoleniowych dla przedstawicieli instytucji realizujących działania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie opolskim

19.04.2022 r. – publikacja pliku: „Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 – 19.04.2022 r.pdf”

14.04.2022 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na Kompleksową organizację szkoleń warsztatowych w obszarze współpracy międzyinstytucjonalnej  i metod proponowanych w modelach kooperacji dla przedstawicieli JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego) w woj. opolskim w ramach projektu „Kooperacje 3 D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

14.04.2022 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

14.04.2022 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

13.04.2022 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

12.04.2022 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, na zadanie pn. „Organizacja spotkania integracyjnego dla osób niesamodzielnych”, realizowane w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

12.04.2022 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2022 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

12.04.2022 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, na zadanie pn.: „Rehabilitacja społeczna osób dorosłych niepełnosprawnych” realizowane w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

6.04.2022 r. – aktualizacja informacji o pracownikach

5.04.2022 r. – publikacja plików: „Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 5.04.2022 r..docx” i „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 5.04.2022 r.docx”

29.03.2022 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, realizowanego w ramach projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Organizacja specjalistycznych form wsparcia dla mieszkańców woj. opolskiego w aspekcie psychologicznym, terapeutycznym i psychoedukacyjnym”, w latach 2022/2023

29.03.2022 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, na zadanie pn.: „Rehabilitacja społeczna i zdrowotna osób z niepełnosprawnościami” realizowane w ramach projektu pn.: „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

23.03.2022 r. – publikacja pliku: „Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.pdf”

16.03.2022 r. – publikacja pliku: „16.03.2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

10.03.2022 r. – publikacja plików „Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 10.03.2022 r.docx” i „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 10.03.2022 r.docx”

10.03.2022 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

7.03.2022 r. – publikacja pliku: „7.03.2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

2.03.2022 r. – publikacja pliku: „02.03.2022 Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. nr 1, 2, 3.docx”

28.02.2022 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

24.02.2022 r. – aktualizacja danych o pracownikach

24.02.2022 r. – aktualizacja danych o pracownikach

18.02.2022 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 18.02.2022 r.docx”

18.02.2022 r. – publikacja plików: „18.02.2022 Modyfikacja SWZ zmiana terminu składania ofert.docx” i „Ogłoszenie BZP zmiana z dnia 18.02.2022.pdf”

17.02.2022 r. – aktualizacja informacji o samodzielnych stanowiskach

15.02.2022 r. – publikacja pliku „15.02.2022 Pytania i odpowiedzi.docx”

14.02.2022 r. – publikacja pliku: „14.02.2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

11.02.2022 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)opens a new window

24.01.2022 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

24.01.2022 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

24.01.2022 r. – publikacja pliku: „24.01.2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

17.01.2022 r. – publikacja pliku: „Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 – 17.01.2022 r.pdf”

14.01.2022 r. – publikacja pliku: „14.01.2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

13.01.2022 r. – publikacja pliku: „Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 13.01.2022 r.docx”

11.01.2022 r. – publikacja pliku: „Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. nr 1 i nr 2.docx”

5.01.2022 r. – publikacja plików: „Informacja o zakończeniu naboru na stanowisko inspektora – 5.01.2022 r.docx”, „Ogłoszenie na wolne stanowisko inspektora w Referacie Finansowo-Administracyjnym – 5.01.2022 r.docx” oraz „Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko inspektora – 5.01.2022 r.docx”

4.01.2022 r. – publikacja pliku: „04.01.2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

4.01.2022 r. – publikacja ogłoszenia w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego na kompleksową organizację specjalistycznych szkoleń dla kadr CUS (Centrów Usług Społecznych) i przedstawicieli JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego) w woj. opolskim w ramach projektu „Kooperacje 3 D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

31.12.2021 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

29.12.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 29.12.2021 r.docx”
27.12.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko podinspektora – 27.12.2021.docx”

20.12.2021 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

17.12.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Referacie Finansowo-Administracyjnym – 17.12.2021 r.docx”

16.12.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o naborze na inspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej w wymiarze połowy etatu – 16.12.2021 r.docx”

15.12.2021 r. – publikacja pliku: „15.12.2021 Aktualizacja załącznika nr 1 do ogłoszenia – Opis potrzeb i wykaz Jednostek.xlsx”

15.12.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15.12.2021 r.pdf”

13.12.2021 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

8.12.2021 r. – publikacja pliku: „08.12.2021 r. Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

8.12.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 8.12.2021 r.docx”

7.12.2021 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

6.12.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06.12.2021 r.pdf”

6.12.2021 r. – publikacja zamówienia COVID-19

6.12.2021 r. – publikacja pliku: „Uchwała nr 6043/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania pn.: organizacja regionalnego spotkania integracyjnego dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia w ramach projektu pt. „Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”

3.12.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

2.12.2021 r. – publikacja pliku „Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. realizacji projektów.docx”

29.11.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

26.11.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 26.11.2021 r.pdf”

26.11.2021 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

24.11.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Centrum Promocji i Rozwoju Ekonomii Społecznej.docx”

23.11.2021 r. – publikacja pliku: „Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

23.11.2021 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej – szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności kadry pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmującej się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych zadanie nr 1 projektu pn.: NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja – realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

23.11.2021 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

22.11.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko głównego specjalisty ds. realizacji projektów.docx”

22.11.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

19.11.2021 r. – publikacja pliku: „19.11.2021 Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

18.11.2021 r. – publikacja pliku: „Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na inspektora w Centrum Promocji i Rozwoju Ekonomii Społecznej_.docx”

18.11.2021 r. – publikacja plików: „Zarządzenie nr 11/21 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu z dnia 18 października 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/18 Dyrektora ROPS w Opolu z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu”, „Regulamin organizacyjny ROPS w Opolu.docx” oraz „Schemat organizacyjny ROPS w Opolu.docx”

18.11.2021 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

17.11.2021 r. – publikacja uchwały nr 5848/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania pn.: Organizacja pobytów z rehabilitacją dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia w ramach projektu pt. „Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

17.11.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

15.11.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

15.11.2021 r. – publikacja pliku: „Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

10.11.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o naborze na głównego specjalistę w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej.docx”

10.11.2021 r. – publikacja plików: „10.11.2021 zmiana SWZ w zakresie zał. nr 7.docx”, „Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy 10.11.2021.docx”

9.11.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

8.11.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o unieważnieniu w części nr 2.docx”

5.11.2021 r. – publikacja pliku: „Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty UZP.4011.10.2021-A.docx”

4.11.2021 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

3.11.2021 r. – publikacja otwartego konkursu dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania pn.: organizacja regionalnego spotkania integracyjnego dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia w ramach projektu pt. „Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

3.11.2021 r. – publikacja pliku: „Uchwała Nr 5755/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania pn.: Organizacja regionalnego spotkania integracyjnego dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia projektu „Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach Działania 8.1 dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”

2.11.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o naborze na inspektora w Centrum Promocji i Rozwoju Ekonomii Społecznej.docx”

29.10.2021 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

29.10.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

21.10.2021 r. – publikacja pliku: „Wykaz podmiotów.docx”

21.10.2021 r. – publikacja pliku: „Wykaz podmiotów.docx”

20.10.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

14.10.2021 r. – publikacja pliku: „Wybór najkorzystniejszej oferty UZP.4011.10.2021-A.docx”

13.10.2021 r. – publikacja pliku: „UCHWAŁA NR  5637/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia  12 października 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert  na wykonanie ze środków PFRON przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”

13.10.2021 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

12.10.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

11.10.2021 r. – publikacja pliku: „Pytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 11.10.2021 r.docx”

7.10.2021 r. – publikacja pliku: „Pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 7.10.2021 r.docx”

6.10.2021 r. – publikacja pliku: „Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 1, 2, 3, 4.pdf”

5.10.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

4.10.2021 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

4.10.2021 r. – publikacja plików: „Wybór najkorzystniejszej oferty UZP.4011.10.2021.docx” oraz „Unieważnienie UZP.4011.10.2021.docx”

30.09.2021 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

29.09.2021 r. – publikacja pliku: „29.09.2021 Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.docx”

29.09.2021 r. – publikacja ogłoszenia o naborze na stanowisko inspektora w Centrum Promocji i Rozwoju Ekonomii Społecznej

29.09.2021 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

29.09.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

28.09.2021 r. – publikacja pliku „Uchwała nr 5593/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania pn.: Organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn. „Opolski Dzień Rodziny” projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”

28.09.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

27.09.2021 r. – publikacja pliku: „27.09.2021 pytania i odpowiedzi.docx”

24.09.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

24.09.2021 r. – publikacja otwartego konkursu dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania pn.: organizacja regionalnego spotkania integracyjnego dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia w ramach projektu pt. „Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

24.09.2021 r. – publikacja otwartego konkursu ofert dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania pn.: Organizacja pobytów z rehabilitacją dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia w ramach projektu pt. „Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

22.09.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

21.09.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

20.09.2021 r. – publikacja pliku: „Unieważnienie.docx”

20.09.2021 r. – publikacja pliku: „Wykaz Podmiotów, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania pn.: Organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn. „Opolski Dzień Rodziny” projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”

20.09.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o naborze na głównego specjalistę w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej.docx”

17.09.2021 r. – publikacja pliku: „Wykaz Podmiotów, które złożyły oferty w ramach II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w 2021 roku w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z wykazem braków formalnych ofert”

15.09.2021 r. – publikacja pliku „Zestawienie ofert.docx”

15.09.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

14.09.2021 r. – aktualizacja danych o pracownikach Centrum Promocji i Rozwoju Ekonomii Społecznej, Referatu Integracji i Pomocy Społecznej oraz Referatu Finansowo-Administracyjnego

10.09.2021 r. – publikacja pliku „Unieważnienie.docx”

8.09.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego specjalisty w Referacie Finansowo-Administracyjnym.docx”

7.09.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

7.09.2021 r. – publikacja pliku: „Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze głównego specjalisty.docx”

3.09.2021 r. – publikacja pliku: „Uchwała nr 5414/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej w ramach projektu pt. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”

2.09.2021 r. – publikacja pliku: Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego specjalisty w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej.docx

26.08.2021 r. – publikacja uchwały nr 5364/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej na organizację regionalnego przedsięwzięcia pn. „V Opolskie Targi Ekonomii Społecznej – edycja samorządowa”

25.08.2021 r. – publikacja pliku: „Uchwała – unieważnienie konkursu wraz z ogłoszeniem o unieważnieniu.docx”

25.08.2021 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania pn.: Organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn. „Opolski Dzień Rodziny” projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

25.08.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie z dnia 25.08.2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty w Referacie Finansowo-Administracyjnym.docx”

24.08.2021 r. – publikacja pliku: „Uchwała nr 5359/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia  24 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej”

20.08.2021 r. – publikacja pliku: „Zaproszenie do skladania ofert – Noclegi ze śniadaniem.docx”

19.08.2021 r. – publikacja pliku: „Wykaz Podmiotów, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej w ramach projektu pt. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – „Regionalny Dzień Seniora” wraz z wykazem”

19.08.2021 r. – publikacja pliku: „19.08.2021 Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

19.08.2021 r. – publikacja pliku: „Wykaz Podmiotów, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert.docx”

18.08.2021 r. – publikacja II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie ze środków PFRON przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

12.08.2021 r. – publikacja pliku: „Wykaz złożonych w konkursie ofert oraz braków formalnych.docx”

3.08.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 03.08.2021 r.pdf”

2.08.2021 r. – publikacja pliku: „02.08.2021 Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

30.07.2021 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na kompleksową organizację i realizację dwusemestralnych studiów podyplomowych z psychogerontologii w ramach realizacji projektu „NieSamiDzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja”

16.07.2021 r. – publikacja otwartego konkursu ofert

16.07.2021 r. – publikacja otwartego konkursu ofert

16.07.2021 r. – publikacja otwartego konkursu ofert

15.07.2021 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

15.07.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

8.07.2021 r. – publikacja pliku: „08.07.2021 Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.docx”

5.07.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

5.07.2021 r. – publikacja pliku: „05.07.2021 Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

5.07.2021 r. – publikacja pliku: „Unieważnienie.docx”

1.07.2021 r. – publikacja Uchwała nr 5024/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej w ramach projektu pt. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

1.07.2021 r. – publikacja Uchwały nr 5023/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej w ramach projektu pt. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

30.06.2021 r. – publikacja ofert pracy na stanowiska inspektora oraz głównego specjalisty w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej

29.06.2021 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

29.06.2021 r. – publikacja pliku: „Uchwała nr 5025/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia  28 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej”

29.06.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

25.06.2021 r. – publikacja pliku: 25.06.2021 Wybór najkorzystniejszej oferty.docx

24.06.2021 r. – publikacja plików: „24.06.2021 r. Zmiana ogłoszenia – zmiana terminu składania ofert.pdf, 24.06.2021 r. Zmiana ogłoszenia – zmiana terminu związania ofertą.pdf oraz 24.06.2021 Modyfikacja SWZ.docx”

22.06.2021 r. – publikacja pliku: „Wykaz Podmiotów, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert.docx”

22.06.2021 r. – publikacja pliku: „Wykaz Podmiotów, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert.docx”

18.06.2021 r. – publikacja pliku: „Załącznik nr 9 do SWZ – Wytyczne – wersja dostępna cyfrowo.pdf”

17.06.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

15.06.2021 r. – publikacja pliku: „Uchwała nr 4922/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie ze środków PFRON przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”

15.06.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15.06.2021 r. sprostowanie daty zawarcia umowy.pdf”

14.06.2021 r. – publikacja pliku: „Uchwała ZWO – Rozstrzygnięcie konkursu dot. dwóch edycji regionalnego przedsięwzięcia pn. „Gala Opolszczyzna Aktywna Społecznie”.docx”

14.06.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.06.2021 r.pdf”

11.06.2021 r. – publikacja pliku: „Wykaz Podmiotów, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej wraz z wykazem braków formalnych ofert”

10.06.2021 r. – publikacja pliku: „Wykaz złożonych w konkursie ofert oraz braków formalnych.docx”

9.06.2021 r. – aktualizacja danych o pracownikach

8.06.2021 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

8.06.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

8.06.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

2.06.2021 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

31.05.2021 r. – publikacja plików: 31.05.2021 Pytania i odpowiedzi.docx oraz 31.05.2021 Załącznik nr 2 – Wzór umowy.docx

27.05.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

27.05.2021 r. – publikacja pliku „27.05.2021 Unieważnienie postępowania.docx”

27.05.2021 r. – publikacja pliku „Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

26.05.2021 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę kompleksowego przygotowania oraz obsługi pikniku na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej

26.05.2021 r. – publikacja pliku „Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – z dnia 26.05.2021 r.pdf”

25.05.2021 r. – publikacja zamówienia COVID-19

25.05.2021 r. – publikacja pliku „25.05.2021 r. Unieważnienie postępowania.docx”

24.05.2021 r. – publikacja plików: Bilans jednostki budżetowej na dzień 31-12-2020 r.pdf, Rachunek Zysków i Strat jednostki na dzień 31-12-2020 r.pdf, Zestawienie Zmian w Funduszu jednostki na dzień 31-12-2020 r.pdf, Informacja dodatkowa za rok 2020.pdf, Załącznik do informacji opisowej Tab. 1 Główne składniki środków trwałych.pdf, Załącznik do informacji opisowej Tab. 2 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane.pdf, Załacznik do informacji opisowej Tab. 3, Stan odpisów aktualizujących wartość należności.pdf oraz Załącznik do informacji opisowej Tab. 4 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe.pdf

21.05.2021 r. – publikacja wykazu Podmiotów, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w 2021 roku w zakresie rehabilitacji  społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z wykazem braków formalnych ofert

19.05.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

19.05.2021 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

18.05.2021 r. – publikacja informacji z dnia 18 maja 2021 r. o wyniku naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. realizacji projektów

18.05.2021 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na kompleksową organizację usług szkoleniowych dla 8 grup po 20 osób – przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w województwie opolskim

18.05.2021 r. – publikacja otwartego konkursu ofert

18.05.2021 r. – publikacja otwartego konkursu ofert

17.05.2021 r. – publikacja zamówienia COVID-19

17.05.2021 r. – publikacja otwartego konkursu ofert

17.05.2021 r. – publikacja ogłoszenia listy kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego specjalisty ds. realizacji projektów

17.05.2021 r. – publikacja pliku „16.05.2021 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

17.05.2021 r. – publikacja pliku „16.05.2021 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

11.05.2021 r. – publikacja otwartego konkursu ofert

7.05.2021 r. – publikacja ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty ds. realizacji projektów

7.05.2021 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na kompleksową organizację usługi szkoleniowej dla 6 grup po 12 osób przyszłej kadry mieszkań wspomaganych

7.05.2021 r. – publikacja pliku „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 07.05.2021 r.pdf”

27.04.2021 r. – publikacja otwartego konkursu ofert

21.04.2021 r. – publikacja pliku „21.04.2021 pytania i odpowiedzi.docx”

21.04.2021 r. – publikacja pliku „21.04.2021 pytania i odpowiedzi.docx”

20.04.2021 r. – publikacja pliku: „20.04.2021 pytanie i odpowiedź.docx”

19.04.2021 r. – publikacja pliku „19.04.2021 pytanie i odpowiedź.docx”

19.04.2021 r. – publikacja pliku „19.04.2021 pytanie i odpowiedź.docx”

16.04.2021 r. – publikacja zamówienia COVID-19

16.04.2021 r. – publikacja plików „16.04.2021 – Pytania i odpowiedzi.docx”, „16.04.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz oferty AKTUALNY.xlsx” oraz „16.04.2021 – Załącznik nr 2 – Wzór umowy AKTUALNY.docx”

15.04.2021 r. – publikacja pliku „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia e-zamowienia.pdf”

15.04.2021 r. – publikacja pliku „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

15.04.2021 r. – publikacja pliku „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia e-zamowienia.pdf”

14.04.2021 r. – publikacja zamówienia COVID-19

2.04.2021 r. – publikacja pliku „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2.04.2021 r.pdf”

31.03.2021 r. – publikacja pliku „31.03.2021 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

30.03.2021 r. – publikacja pliku „Aktualizacja z dnia 30.03.2021 r. – Zał. nr 1 do ogłoszenia – Opis potrzeb i wykaz jednostek.xlsx”

26.03.2021 r. – publikacja zamówienia „Wykonanie wraz z montażem umeblowania 2 pomieszczeń biurowych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu”

26.03.2021 r. – publikacja ogłoszenia z dnia 26.03.2021 r. dot. rozstrzygnięcia naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. badań i modelu w Obserwatorium Polityki Społęcznej

24.03.2021 r. – publikacja „Raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego”

24.03.2021 r. – publikacja pliku „24.03.2021 Pytania i odpowiedzi.docx”

24.03.2021 r. – aktualizacja danych o pracownikach OPS

23.03.2021 r. – publikacja listy kandydatów spełniających wymagania na stanowisko Starszego specjalisty ds. badań i modelu

22.03.2021 r. – publikacja plików „22.03.2021 Pytanie i odpowiedź.docx” oraz „22.03.2021 Załącznik nr 1 – Formularz oferty AKTUALNY.xlsx”

19.03.2021 r. – publikacja zamówienia COVID

10.03.2021 r. – publikacja ŚWIADCZENIE USŁUG „MARSZAŁKOWSKIEGO KURIERA SPOŁECZNEGO” polegających na pomocy osobom starszym i niesamodzielnym podczas epidemii COVID-19 na terenie województwa opolskiego (sprawianie zakupów, dowożenie artykułów spożywczych oraz leków, dowożenie gotowych, ciepłych posiłków ,doraźna pomocy wg potrzeb) w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Znak sprawy: UZP.4011.2.2021

8.03.2021 r. – publikacja ogłoszenia z dnia 8 marca 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy specjalista ds. badań i modelu w Obserwatorium Polityki Społecznej w pełnym wymiarze czasu pracy

8.03.2021 r. – publikacja informacji z dnia 8 marca 2021 r. o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy specjalista ds. badań i modelu w Obserwatorium Polityki Społecznej

24.02.2021 r. – publikacja informacji z dnia 24 lutego 2021 r. o wynikach naboru na stanowisko starszego specjalisty w Referacie Finansowo-Administracyjnym

19.02.2021 r. – publikacja ogłoszenia z dnia 19 lutego 2021 r. o naborze na wolne stanowisko pracy: Starszy specjalista ds. badań i modelu w Obserwatorium Polityki Społecznej w ROPS w Opolu w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)

17.02.2021 r. – publikacja zawiadomienia o udzieleniu zamówienia na usł. społeczne z art. 138 o.docx

16.02.2021 r. – publikacja ogłoszenia z dnia 16 lutego 2021 r. – lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze: starszy specjalista w Referacie Finansowo – Administracyjnym

16.02.2021 r. – publikacja ogłoszenia z dnia 16 lutego 2021 r. dotyczące wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko starszego specjalisty w Referacie Finansowo-Administracyjnym

8.02.2021 r. – publikacja pliku: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

4.02.2021 r. – publikacja ogłoszenia z dnia 4 lutego 2021 r. – Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze Starszy specjalista w Referacie Finansowo – Administracyjnym

1.02.2021 r. – publikacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

29.01.2021 r. – publikacja informacji z dnia 29 stycznia 2021 r. o wynikach naboru na stanowisko: Główny specjalista w Obserwatorium Polityki Społecznej

27.01.2021 r. – Publikacja informacji z dnia 27 stycznia 2021 r. o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Starszego specjalisty ds. badań i modelu w ramach projektu Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.5 skuteczna pomoc społeczna w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu

27.01.2021 r. – Publikacja ogłoszenia z dnia 27 stycznia 2021 r. – lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze Główny specjalista w Obserwatorium Polityki Społecznej

25.01.2021 r. – Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy specjalista w Referacie Finansowo – Administracyjnym (drugi etat) w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)

25.01.2021 r. – publikacja pliku: Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usł. społeczne z art. 138 o.docx

25.01.2021 r. – publikacja pliku: Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usł. społeczne z art. 138 o.docx

15.01.2021 r. – publikacja pliku: 15.01.2021 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia części 61.pdf

14.01.2021 r. – aktualizacja danych kontaktowych pracowników

13.01.2021 r. – publikacja ogłoszenia z dnia 13 stycznia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy specjalista w Referacie Finansowo – Administracyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)

11.01.2021 r. – publikacja 2 ofert pracy: Główny specjalista w Obserwatorium Polityki Społecznej oraz Starszy specjalista ds. badań i modelu w ramach projektu Kooperacje 3D…

11.01.2021 r. – publikacja pliku: 11.01.2021 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz. nr 12.pdf

11.01.2021 r. – publikacja pliku: 11.01.2021 Pytania i odpowiedzi.docx

5.01.2021 r. – publikacja zamówienia COVID

5.01.2021 r. – publikacja pliku: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej w ROPS w Opolu

30.12.2020 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. nr 2 po uchyleniu od zawarcia umowy.docx

29.12.2020 r. – publikacja ogłoszenia listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej w ROPS w Opolu w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)

28.12.2020 r. – publikacja pliku: 28.12.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz. 13 – modyfikacja.pdf

28.12.2020 r. – publikacja pliku: 28.12.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz. 13.pdf

28.12.2020 r. – publikacja pliku: 28.12.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz. 4, 6, 7, 8, 9.pdf

28.12.2020 r. – publikacja pliku: 28.12.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz. 14.pdf

23.12.2020 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 1, 2, 3, 5, 10 – BZP 23.12.2020.pdf

23.12.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego powyżej 30.000 euro

23.12.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego powyżej 30.000 euro

23.12.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego powyżej 30.000 euro

21.12.2020 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP 21.12.2020.pdf

21.12.2020 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP 21.12.2020.pdf

21.12.2020 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP 21.12.2020.pdf

15.12.2020 r. – publikacja zamówienia COVID

15.12.2020 r. – publikacja oferty pracy: Podinspektor

11.12.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro

11.12.2020 r. – publikacja zamówienia COVID

11.12.2020 r. – publikacja zamówienia COVID

7.12.2020 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

7.12.2020 r. – publikacja plików: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf, Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zmiana.pdf

4.12.2020 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 1 i 2.docx

4.12.2020 r. – publikacja dwóch ogłoszeń o naborze: Starszy specjalista ds. badań i modelu w ramach projektu Kooperacje 3d – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.5 skuteczna pomoc w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat) oraz Główny specjalista w Obserwatorium Polityki Społecznej w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)

4.12.2020 r. – publikacja ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego pt. „Wspieranie działań o zasięgu regionalnym w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej.”

4.12.2020 r. – publikacja ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego pt. „Paczki świąteczne”.

27.11.2020 r. – publikacja pliku: Zestawienie ofert.docx

26.11.2020 r. – publikacja zamówienia COVID

26.11.2020 r. – publikacja pliku: Unieważnienie części nr 2.docx

19.11.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego powyżej 30.000 euro

18.11.2020 r. – publikacja zamówienia COVID

18.11.2020 r. – publikacja zamówienia COVID

13.11.2020 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. nr 9 po uchyleniu od zawarcia umowy.docx

9.11.2020 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszych ofert.docx

4.11.2020 r. – publikacja pliku: Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.docx

3.11.2020 r. – publikacja pliku: Zestawienie ofert.docx

3.11.2020 r. – publikacja pliku: Pytanie i odpowiedź 03.11.2020.docx

30.10.2020 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 1, 2, 3.docx

28.10.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro

27.10.2020 r. – publikacja pliku 27.10.2020 Pytania i odpowiedzi.docx

26.10.2020 r. – publikacja plików: 26.10.2020 Pytania i odpowiedzi.docx- dokument MS Word, otworzy się w nowym oknie, 26.10.2020 Załącznik nr 1A do SIWZ – część 1 – Łóżko, materac – izolatka.docx, 26.10.2020 Załącznik nr 3A do SIWZ – Wzór umowy cz 1-9 3D.docx, 26.10.2020 Załącznik nr 3B do SIWZ – Wzór umowy cz 12-14 NDS.docx oraz 26.10.2020 Zmiana ogłoszenia w BZP – zmiana terminu składania ofert.docx

23.10.2020 r. – publikacja plików: 23.10.2020 Pytania i odpowiedzi.docx, 23.10.2020 Załącznik nr 1A do SIWZ – część 1 – Łóżko, materac – izolatka.docx

22.10.2020 r. – publikacja plików: 22.10.2020 Pytania i odpowiedzi.docx, 22.10.2020 Załącznik nr 1A do SIWZ – część 1 – Łóżko, materac – izolatka.docx

20.10.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

19.10.2020 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. nr 10, 11,13.docx

19.10.2020 r. – publikacja pliku: Odrzucenie w cz. 1 oferty nr 6.docx

14.10.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego pon. 30 tys. euro

14.10.2020 r. – publikacja pliku: Odrzucenie ofert w częściach 1, 2, 3.docx

14.10.2020 r. – publikacja pliku: Poprawa 14.10.2020 r. – Zestawienie ofert – informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.docx

13.10.2020 r. – publikacja Uchwały nr 3525/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 października 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert oraz przeniesienie konkursu ofert do zakończonych

9.10.2020 r. – publikacja: Zestawienie ofert – informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.docx

8.10.2020 r. – publikacja odrzuceń i unieważnień

5.10.2020 r. – publikacja pytań i odpowiedzi

2.10.2020 r. – publikacja pytań i odpowiedzi

30.09.2020 r. – publikacja zestawienia ofert

29.09.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

28.09.2020 r. – publikacja modyfikacji ogłoszenia

22.09.2020 r. – publikacja deklaracji dostępności

22.09.2020 r. – publikacja pytań i odpowiedzi do zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

21.09.2020 r. – publikacja pytań i odpowiedzi do zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

21.09.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

17.09.2020 r. – publikacja pytania i odpowiedzi do zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

16.09.2020 r. – publikacja wykazu złożonych w konkursie ofert oraz braków formalnych II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

16.09.2020 r. – publikacja pytań i odpowiedzi do zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

10.09.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

31.08.2020 r. – publikacja informacji o udzieleniu zamówienia

27.08.2020 r. – publikacja planu zamówień publicznych

24.08.2020 r. – publikacja II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

14.08.2020 r. – w zamówieniu publicznym pow. 30 tys. euro https://bip.rops-opole.pl/?p=346 dodano plik „Załącznik 2 – Wzór umowy – zmiana z dnia 14.08.2020 r.MS Word document

13.08.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

10.08.2020 r. – przeniesienie treści z poprzedniej wersji BIP ROPS w Opolu