Rejestr zmian


12.07.2024 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty.docx

12.07.2024 r. – publikacja pliku: Modyfikacja treści SWZ z dnia 12.07.2024 r.zip

10.07.2024 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert na organizację 5 spotkań integracyjno-edukacyjnych dla osób w wieku senioralnym w tym z niepełnosprawnością o zasięgu lokalnym

9.07.2024 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „USŁUGI WYTCHNIENIOWE DLA CZŁONKÓW RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” w 2024 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – II edycja

9.07.2024 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez organizację przedsięwzięcia regionalnego pn. „OPOLSKI DZIEŃ RODZINY” w 2024 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

9.07.2024 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – II edycja

5.07.2024 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

2.07.2024 r. – publikacja pliku: Zestawienie ofert.docx

2.07.2024 r. – publikacja pliku: Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx

1.07.2024 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert na organizację 5 spotkań integracyjno-edukacyjnych dla osób w wieku senioralnym w tym z niepełnosprawnością o zasięgu lokalnym

1.07.2024 r. – publikacja pliku: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 r. – aktualizacja z dnia 27.06.2024 r.pdf

28.06.2024 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Referacie F-A – 28.06.2024 r.docx

28.06.2024 r. – publikacja pliku: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx

28.06.2024 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty.docx

27.06.2024 r. – publikacja pliku: Zestawienie ofert.docx

27.06.2024 r. – publikacja pliku: Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx

24.06.2024 r. – publikacja pliku: Zmiana ogłoszenia i treści SWZ 24.06.2024 r.zip

24.06.2024 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” w LATACH 2024 – 2025, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

24.06.2024 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „WARSZTATY USPRAWNIAJĄCE SPOŁECZNIE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” w 2024 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

24.06.2024 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „ANIMALOTERAPIA – REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB Z RÓŻNYMI TYPAMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” w 2024 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

24.06.2024 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „UTWORZENIE KAWIARENKI SPOŁECZNEJ” w 2024 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

24.06.2024 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „ZAJĘCIA SPORTOWO-REHABILITACYJNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” w latach 2024-2025, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

19.06.2024 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

19.06.2024 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

13.06.2024 r. – publikacja pliku: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 r. – aktualizacja z dnia 11.06.2024 r.pdf

12.06.2024 r. – publikacja plików: Rozstrzygnięcie konkursu – uchwała nr 243/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 czerwca 2024 r.pdf, Załącznik nr 1 do uchwały nr 243/2024 – Wykaz złożonych ofert.pdf, Załącznik nr 2 do uchwały nr 243/2024 – Wykaz przyznanych dotacji.pdf

11.06.2024 r. – publikacja plików: Rozstrzygnięcie konkursu – uchwała nr 244/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 czerwca 2024 r.pdf, Załącznik nr 1 do uchwały nr 244/2024 – Wykaz złożonych ofert.pdf, Załącznik nr 2 do uchwały nr 244/2024 – Wykaz przyznanych dotacji.pdf

11.06.2024 r. – publikacja plików: Rozstrzygnięcie konkursu – uchwała nr 242/2024 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 czerwca 2024 r.pdf, Załącznik nr 1 do uchwały nr 242/2024 – Wykaz złożonych ofert.pdf, Załącznik nr 2 do uchwały nr 242/2024 – Wykaz przyznanych dotacji.pdf

4.06.2024 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto) – usługi drukowania, opracowania graficznego, łamania, składu, korekty i dostawy Kwartalnika „Empowerment Senior” w ramach realizacji projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” FEOP.07.01-IZ.00-0001/23 dofinansowanego Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA OPOLSKIEGO 2021-2027

4.06.2024 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto) – usługa polegająca na opracowaniu dzieła Kwartalnika pn. „Empowerment Senior” w ramach w ramach realizacji projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” FEOP.07.01-IZ.00-0001/23 dofinansowanego Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA OPOLSKIEGO 2021-2027

4.06.2024 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert na usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 3 dniowej wizyty studyjnej

28.05.2024 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na kompleksową organizację specjalistycznych szkoleń dla kadr Centrów Usług Społecznych (CUS) i przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w województwie opolskim

28.05.2024 r. – publikacja plików: Uchwała nr 151 2024 ZWO z 27 maja 2024 r. – rozstrzygnięcie konkursu.pdf, Załącznik nr 1 do uchwały nr 151 2024 – Wykaz złożonych ofert.pdf, Załącznik nr 2 do uchwały – Wykaz przyznanych dotacji.pdf

22.05.2024 r. – publikacja pliku: informacja o wynikach naboru na stanowisko starszy specjalista – 22.05.2024 r.docx

20.05.2024 r. – publikacja pliku: 20.05.2024 r. – Pytania i odpowiedzi.docx

17.05.2024 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

16.05.2024 r. – publikacja pliku: Wykaz braków formalnych – OKO PFRON.pdf

16.05.2024 r. – publikacja pliku: Zestawienie ofert.docx

16.05.2024 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na kompleksową organizacje usług szkoleniowych dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno – pomocowych W ramach projektu pod nazwą „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027, w ramach Priorytetu 6 Fundusze europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim, działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej

16.05.2024 r. – publikacja pliku: Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx

15.05.2024 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na Organizacje i przeprowadzenie wypoczynku letniego w formie 11-dniowego turnusu (kolonii) dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego do miejscowości górskiej w Polsce w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027, w ramach Priorytetu 6 Fundusze europejskie wspierające włączenie społeczne w opolskim, działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej.

14.05.2024 r. – publikacja pliku: 14.05.2024 Pytania i odpowiedzi.docx

14.05.2024 r. – publikacja pliku: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.docx

14.05.2024 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko starszego specjalisty – 14.05.2024 r.docx

10.05.2024 r. – publikacja plików: Rozstrzygnięcie konkursu – Uchwała nr 12313.2024 z 6.05.2024.pdf, Wykaz złożonych ofert – załącznik nr 1 do Uchwały nr 12313.2024.pdf i Wykaz przyznanych dotacji – załącznik nr 2 do Uchwały nr 12313.2024.pdf

10.05.2024 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty.docx

10.05.2024 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

10.05.2024 r. – publikacja pliku: Zestawienie ofert.docx

10.05.2024 r. – publikacja pliku: Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx

9.05.2024 r. – publikacja pliku: Unieważnienie postępowania.docx

9.05.2024 r. – publikacja pliku: Unieważnienie postępowania.docx

2.05.2024 r. – aktualizacja numerów telefonów

2.05.2024 r. – aktualizacja informacji o kierownikach

30.04.2024 r. – publikacja pliku: Zmiana ogłoszenia i treści SWZ 30.04.2024 r.zip

29.04.2024 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

26.04.2024 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

24.04.2024 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.04.2024 r. 08dc6442-4510-acfe-b7f5-d30001430f77-1.pdf

24.04.2024 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

23.04.2024 r. – publikacja plików: Rozstrzygnięcie konkursu – Uchwała nr 12211/2024 z 22.04.2024 r.pdf, Wykaz złożonych ofert – załącznik nr 1 do Uchwały 12211/2024 z 22.04.2024 r.pdf oraz Wykaz przyznanych dotacji – załącznik nr 2 do Uchwały 12211/2024 z 22.04.2024 r.pdf

23.04.2024 r. – publikacja pliku: Uchwała 9814/2023 z 19.06.2023 r.- rozstrzygnięcie konkursu.pdf

22.04.2024 r. – publikacja otwartego konkursu Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „USŁUGI WYTCHNIENIOWE DLA CZŁONKÓW RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” w 2024  roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

22.04.2024 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I/LUB GRUPOWE DLA DZIECI I/LUB MŁODZIEŻY I/LUB OSÓB DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”w 2024  roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

22.04.2024 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „ORGANIZACJA SPOTKANIA INTEGRACYJNEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ OSÓB Z ICH OTOCZENIA” w 2024 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

22.04.2024 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych poprzez organizację przedsięwzięcia regionalnego pn. „OPOLSKIE TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ” w 2024 roku, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

22.04.2024 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – starszy specjalista – 22.04.2024.docx

9.04.2024 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty.docx

9.04.2024 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na zakup oprogramowania do prowadzenia badań i analiz (m.in. potrzeb szkoleniowych kadr) w ramach projektu pn. Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027, Priorytet FERS.04 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego

4.04.2024 r. – aktualizacja numerów telefonów

3.04.2024 r. – publikacja pliku: Zestawienie ofert.docx

3.04.2024 r. – publikacja pliku: Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx

26.03.2024 r. – aktualizacja numerów telefonów

25.03.2024 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych poprzez organizację przedsięwzięcia regionalnego pn. „OPOLSKIE TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ” w 2024 roku, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

22.03.2024 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

19.03.2024 r. – aktualizacja danych o pracownikach

12.03.2024 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie dot. rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Głównego specjalisty w Referacie Finansowo-Administracyjnym – 12.03.2024 r.docx

12.03.2024 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na organizacji i przeprowadzeniu 5 spotkań sieciujących/szkoleń dla kadry ROPS-OWES, PUP-OWES, JST-OWES dla grup max.10 osobowych w ramach projektu pn. Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027, Priorytet FERS.04 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego

12.03.2024 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na organizacji i przeprowadzeniu 4 warsztatów/szkoleń dla JST, PUP, PRRP, PES, OWES dla grup max. 20 osobowych w ramach projektu pn. Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027, Priorytet FERS.04 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego

11.03.2024 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę wynajęcia sali wraz z cateringiem na terenie gminy Byczyna na spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Opolskiego na lata 2023-2027, w ramach projektu pn. Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027, Priorytet FERS.04 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego

8.03.2024 r. – publikacja pliku: Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 8.03.2024 r.docx

8.03.2024 r. – Publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty.docx

6.03.2024 r. – Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko inspektora – 6.03.2024 r.docx

5.03.2024 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowo-Administracyjnym – 5.03.2024 r.docx

4.03.2024 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegająca na organizacji i przeprowadzeniu tzw. „Akademii Przedsiębiorczości Społecznej” w ramach projektu pn. Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 2021-2027, Priorytet FERS.04 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego

29.02.2024 r. – publikacja plików: 29.02.2024 Pytanie i odpowiedź.docx i Załącznik nr 1A – Meble Ref. DK ul. Rejtana – Aktualizacja.docx

28.02.2024 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

26.02.2024 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację przedsięwzięcia pn. GALA „OPOLSZCZYZNA AKTYWNA SPOŁECZNIE” w 2023 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

26.02.2024 r. – publikacja pliku: 26.02.2024 r. Unieważnienie postępowania.docx

22.02.2024 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w referacie IiPS – 22.02.2024.docx

15.02.2024 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru na inspektora ds. szkoleń OPS-CPiRES – 15.02.2024 r.docx

15.02.2024 r. – publikacja pliku: Zestawienie ofert.docx

15.02.2024 r. – publikacja pliku: Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx

9.02.2024 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

7.02.2024 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

7.02.2024 r. – publikacja plików: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne – Główny specjalista w Referacie F-A – 7.02.2024 r.docx i Lista kandydatów spełniających wymagania formalne – Podinspektor w Referacie F-A – 7.02.2024 r.docx

1.02.2024 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty.docx

1.02.2024 r. – aktualizacja informacji o pracownikach

1.02.2024 r. – aktualizacja informacji o pracownikach

1.02.2024 r. – aktualizacja informacji o pracownikach

1.02.2024 r. – aktualizacja informacji o pracownikach

30.01.2024 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie aktywizacji kulturalnej dla seniorów w formie warsztatów stacjonarnych i spektakli teatralnych

30.01.2024 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Finansowo-Administracyjnym – 29.01.2024 r.docx

25.01.2024 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

19.01.2024 r. – publikacja plików: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora w Referacie Finansowo-Administracyjnym – 19.01.2024.docx, Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze na głównego specjalistę w Referacie Finansowo-Administracyjnym – 19.01.2024.docx i Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze na podinspektora w Referacie Finansowo-Administracyjnym – 19.01.2024.docx

19.01.2024 r. – aktualizacja numerów telefonów

19.01.2024 r. – zaktualizowano informacje w zakładce Kierownictwo

19.01.2024 r. – publikacja pliku: Zestawienie ofert.docx

19.01.2024 r. – publikacja pliku: Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx

18.01.2024 r. – publikacja pliku: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.docx

17.01.2024 r. – publikacja pliku: Pytania i odpowiedzi nr 2.docx

17.01.2024 r. – publikacja pliku: Informacja o zakończeniu naboru na stanowisko podinspektora – brak kandydatów – 17.01.2024 r.docx

16.01.2024 r. – aktualizacja danych o pracownikachexternal

15.01.2024 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor – FERS szkolenia – 15.01.2024.docx

12.01.2024 r. – publikacja pliku: Pytania i odpowiedzi nr 1.docx

11.01.2024 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie o rozstrzygnięcie naboru na Inspektora OPS-CPiRES – 11.01.2024.docx

11.01.2024 r. – publikacja zamówienia, na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

11.01.2024 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

5.01.2024 r. – publikacja pliku: Unieważnienie.docx

5.01.2024 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

4.01.2024 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

3.01.2024 r. – zaktualizowano dane o pracownikach

28.12.2023 r. – publikacja pliku: Zestawienie ofert.docx

28.12.2023 r. – publikacja plików: 28.12.2023 kwota EZamowienia.pdf i Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx

27.12.2023 r. – publikacja pliku: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 r. z dnia 27.12.2023 r.pdf

27.12.2023 r. – publikacja informacji o wynikach naboru na stanowisko starszego inspektora

21.12.2023 r. – publikacja plików: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor F-A – 21.12.2023.docx i Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor F-A – 21.12.2023.docx

21.12.2023 r. – publikacja listy kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiska INSPEKTORA OPS

20.12.2023 r. – publikacja plików: Zmiana SWZ.docx i Załącznik nr 4 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – modyfikacja.docx

19.12.2023 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

19.12.2023 r. – dodano plik: Pytanie i odpowiedź nr 1.docx do zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

18.12.2023 r. – publikacja zaproszenia do udziału w konsultacjach dotyczących Opolskiego programu rozwoju ekonomii społecznej na lata 2023-2027

15.12.2023 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

14.12.2023 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

13.12.2023 r. – zaktualizowano dane o pracownikach

13.12.2023 r. – zaktualizowano dane o pracownikach

7.12.2023 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

7.12.2023 r. – publikacja oferty pracy na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor – FERS szkolenia

7.12.2023 r. – publikacja oferty pracy na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor – FERS badania

6.12.2023 r. – publikacja oferty pracy na wolne stanowisko urzędnicze – starszy inspektor

28.11.2023 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

28.11.2023 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę pn.: „KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA USŁUG SZKOLENIOWYCH DLA PRZEDSTAWICIELI ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP DIAGNOSTYCZNO-POMOCOWYCH REALIZUJĄCYCH DZIAŁANIA Z OBSZARU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM”

13.11.2023 r. – publikacja zaproszenie do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę wynajęcia sali wraz z cateringiem na terenie woj. opolskiego w ramach 12 spotkań powiatowych dotyczących deinstytucjonalizacji usług społecznych w ramach projektu „Opolskie Spójne i Aktywne Społecznie” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027, Priorytet FERS.04 Spójność społeczna i zdrowie, Działanie FERS.04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego

8.11.2023 r. – zaktualizowano dane o pracownikach

3.10.2023 r. – zaktualizowano dane o pracownikach

26.09.2023 r. – dodano plik: Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. realizacji projektu – 26.09.2023 r.docx

22.09.2023 r. – dodano plik: Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko głównego specjalisty ds. realizacji projektów – 22.09.2023.docx

11.09.2023 r. – aktualizacja danych pracowników

11.09.2023 r. – aktualizacja danych pracowników

11.09.2023 r. – aktualizacja danych pracowników

8.09.2023 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

5.09.2023 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty.docx

4.09.2023 r. – zmiana nazwy zamówienia

1.09.2023 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

1.09.2023 r. – publikacja pliku: Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx

29.08.2023 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – główny specjalista ds. realizacji projektów – 29.08.2023.docx

25.08.2023 r. – publikacja pliku: Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora – 25.08.2023.docx

24.08.2023 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

22.08.2023 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko podinspektora – 22.08.2023 r.docx

21.08.2023 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty.docx

17.08.2023 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

17.08.2023 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty.docx

16.08.2023 r. – publikacja pliku: Uchwała 10217.2023 z 8.08.2023 – rozstrzygnięcie konkursu.pdf

11.08.2023 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

11.08.2023 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

9.08.2023 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

8.08.2023 r. – publikacja plików: Uchwała nr 10218/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 8 sierpnia 2023r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf, Załącznik nr 1 do uchwały nr 10218/2023 – Wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert.pdf oraz Załącznik nr 2 do uchwały nr 10218/2023 – Wykaz przyznanych i nieprzyznanych dotacji ramach otwartego konkursu ofert.pdf

2.08.2023 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

2.08.2023 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

27.07.2023 r. – publikacja pliku: Zestawienie ofert.docx

27.07.2023 r. – publikacja pliku: Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx

24.07.2023 r. – publikacja ogłoszenia III edycji Konkursu przyznania Tytułu „Lider Ekonomii Społecznej Województwa Opolskiego Roku” za 2022 rok

24.07.2023 r. – dodanie zakładki „Aktualności”

21.07.2023 r. – publikacja pliku: Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy – modyfikacja.docx

19.07.2023 r. – publikacja plików w postępowaniu

18.07.2023 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

13.07.2023 r. – publikacja pliku: Zestawienie ofert.docx

13.07.2023 r. – dodanie odnośnika: Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia E-Zamowienia

10.07.2023 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor 10.07.2023 r.docx

10.07.2023 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na kompleksową organizację spotkania informacyjno-edukacyjnego w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych w ramach projektu „Kooperacje 3 D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

5.07.2023 r. – publikacja dokumentów postępowania

5.07.2023 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

4.07.2023 r. – publikacja pliku: Zestawienie ofert.pdf

3.07.2023 r. – zamieszczono uchwałę nr 9952/2023 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez organizację przedsięwzięcia pn. „REGIONALNY DZIEŃ SENIORA” w 2023 roku, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

3.07.2023 r. – zamieszczono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez organizację przedsięwzięcia pn. „REGIONALNY DZIEŃ SENIORA” w 2023 roku, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

26.06.2023 r. – dodano pliki: 26.06.2023 Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Treść oferty – wzór AKTUALNY.docx i 26.06.2023 Zapytanie ofertowe – modyfikacja.docx

23.06.2023 r. – publikacja zapytania ofertowego na usługi przeprowadzenia Motywacyjnego Coachingu Senioralnego w ramach realizacji projektu pn. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie osób niesamodzielnych

23.06.2023 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na kompleksową organizację szkoleń/seminariów wyjazdowych podnoszących kompetencje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej w tym przedstawicieli instytucji realizujących działania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie – szkolenia/seminaria uzupełniające wiedzę i umiejętności kadry pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmującej się świadczeniem usług dla osób niesamodzielnych w ramach zadania nr 8 projektu pn.: „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie osób niesamodzielnych oraz w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 oraz zgodnie z Wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 15 kwietnia 2022 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2022-2023.

20.06.2023 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023  roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – II edycja

6.06.2023 r. – publikacja otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez organizację przedsięwzięcia pn. „REGIONALNY DZIEŃ SENIORA” w 2023 roku, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieexternal

5.06.2023 r. – publikacja plików: Uchwała 9707.2023 ZWO z 5.06.2023 – rozstrzygnięcie konkursu PFRON 2023.pdf, Załącznik nr 1 do uchwały 9707.2023 ZWO z 5.06.2023 – wykaz złożonych ofert.pdf, Załącznik nr 2 do uchwały 9707.2023 ZWO z 5.06.2023 – wykaz dotacji.pdf

19.05.2023 r. – aktualizacja danych o pracownikach

19.05.2023 r. – Current page aktualizacja danych kontaktowych

19.05.2023 r. – aktualizacja danych o kierownictwie

15.05.2023 r. – publikacja pliku: Wykaz braków formalnych w konkursie PFRON.pdf

15.05.2023 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty.docx

12.05.2023 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty.docx

12.05.2023 r. – publikacja plików: Uchwała – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.docx, Załącznik nr 1 do uchwały 9472.2023 – wykaz złożonych ofert.xlsx, Załącznik nr 2 do uchwały 9472.2023 – wykaz przyznanych dotacji.xlsx

11.05.2023 r. – publikacja pliku: Zestawienie ofert po poprawieniu omyłek 11.05.2023 r.docx

10.05.2023 r. – publikacja pliku: Sprawozdanie finansowe ROPS w Opolu za 2022.pdf

9.05.2023 r. – publikacja pliku: Zestawienie ofert.docx

9.05.2023 r. – publikacja informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia E-Zamowienia

8.05.2023 r. – publikacja pliku: Zestawienie ofert.docx

8.05.2023 r. – publikacja informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia E-Zamowienia

4.05.2023 r. – publikacja pliku: Uchwała 9198.2023 z 3.04.2023 – rozstrzygnięcie OTES 2023.docx

26.04.2023 r. – publikacja pliku: 26.04.2023 Informacja – sprostowanie.docx

26.04.2023 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto) 

25.04.2023 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację przedsięwzięcia pn. GALA „OPOLSZCZYZNA AKTYWNA SPOŁECZNIE” w 2023 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

24.04.2023 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto) 

19.04.2023 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor 19.04.2023.docx

19.04.2023 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty.docx

17.04.2023 r. – publikacja Zarządzenia nr 6/23 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/18 Dyrektora ROPS w Opolu z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu oraz nowego schematu organizacyjnego ROPS w Opolu

13.04.2023 r. – publikacja informacji o wynikach naboru na stanowisko głównego specjalisty oraz referenta w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej

13.04.2023 r. – publikacja uchwały rozstrzygającej konkurs

13.04.2023 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

11.04.2023 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

11.04.2023 r. – publikacja wyników otwartego konkursu ofert

11.04.2023 r. – publikacja wyników otwartego konkursu ofert

11.04.2023 r. – publikacja wyników otwartego konkursu ofert

11.04.2023 r. – publikacja wyników otwartego konkursu ofert

5.04.2023 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 2–dniowej wizyty studyjnej w Centrach Usług Społecznych w Milanówku, Bełżycach i Wojcieszkowie lub innych Centrach Usług Społecznych wskazanych przez Zamawiającego dla max. 20 osób, w ramach projektu „Kooperacje 3 D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

5.04.2023 r. – publikacja pliku: Zestawienie ofert.docx

5.04.2023 r. – publikacja informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia E-Zamowienia

4.04.2023 r. – publikacja plików: „Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko głównego specjalisty – 4.04.2023 r.docx” i „Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko referenta – 4.04.2023 r.docx”

1.04.2023 r. – Current page zmiana danych w zakładce Dane kontaktowe

1.04.2023 r. – zmiana danych w zakładce Kierownictwo

28.03.2023 r. – publikacja pliku: „Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

28.03.2023 r. – publikacja pliku: „28.03.2023 Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 3.docx”

27.03.2023 r. – publikacja pliku: „Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

27.03.2023 r. – publikacja pliku: „Unieważnienie.docx”

27.03.2023 r. – publikacja pliku: „Protokół.docx”

24.03.2023 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

24.03.2023 r . – publikacja pliku: „Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.pdf”

22.03.2023 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

22.03.2023 r. – publikacja odnośnika: „Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia E-Zamowienia”

21.03.2023 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

16.03.2023 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

14.03.2023 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

10.03.2023 r. – publikacja pliku: „Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

8.03.2023 r. – publikacja ofert pracy na stanowisko referenta i głównego specjalisty

7.03.2023 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

7.03.2023 r. – anulowanie zamówienia

6.03.2023 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

6.03.2023 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.pdf”

3.03.2023 r. – publikacja pliku: „Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – 03.03.2023 r. aktualizacja.pdf”

3.03.2023 r. – publikacja informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia E-Zamowienia oraz zestawienia ofert

1.03.2023 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

1.03.2023 r. – aktualizacja deklaracji dostępności

28.02.2023 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej – szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności kadry pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmującej się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych zadanie nr 1 projektu pn.: NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja – realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

28.02.2023 r. – publikacja pliku: „28.02.2023 Pytania i odpowiedzi.docx”

27.02.2023 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „WYRÓWNYWANIE SZANS” w 2023 roku, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

24.02.2023 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

24.02.2023 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na kompleksową organizację specjalistycznego szkolenia dla kadr CUS (Centrów Usług Społecznych) i przedstawicieli JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego) w woj. opolskim w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

23.02.2023 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

21.02.2023 r. – publikacja pliku: „Wykaz braków formalnych w ofertach złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Organizacja przedsięwzięcia regionalnego – Opolski Dzień Rodziny” w 2023 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf”

21.02.2023 r. – publikacja pliku: „Wykaz braków formalnych w ofertach złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. Organizacja przedsięwzięcia pn. „Opolskie Targi Ekonomii Społecznej” w 2023 roku, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf”external

21.02.2023 r. – publikacja pliku: „Wykaz braków formalnych w ofertach złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Utworzenie kawiarenki społecznej” w 2023 roku, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf”

20.02.2023 r. – publikacja pliku: „20.02.2023 Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 1, 2, 3, 4, 5.docx”

17.02.2023 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej – szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności kadry pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmującej się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych zadanie nr 1 projektu pn.: NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja – realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

13.02.2023 r. – publikacja pliku: „Informacja dotycząca wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko inspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 13.02.2023 r.docx”

13.02.2023 r. – publikacja pliku: „13.02.2023 Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 3.docx”

7.02.2023 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

7.02.2023 r. – publikacja pliku: „Kwoty przeznaczone na sfinansowanie zamówienia EZamowienia.pdf”

3.02.2023 r. – publikacja pliku: „03.02.2023 Pytanie i odpowiedź.docx”

3.02.2023 r. – publikacja pliku: „03.02.2023 Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 1 i 2.docx”

2.02.2023 r. – publikacja pliku: „Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze – Inspektor w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 2.02.2023 r.docx”

1.02.2023 r. – publikacja pliku: „01.02.2023 Pytania i odpowiedzi.docx”

30.01.2023 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

30.01.2023 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

30.01.2023 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

26.01.2023 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert – modyfikacja w cz nr 1 w ofercie nr 9.docx”

25.01.2023 r. – publikacja plików: „Kwoty przeznaczone na realizację zamówienia EZamowienia.pdf, PDF document, opens a new windowPDF document, opens a new windowZestawienie ofert.docxMS Word document, opens a new windowMS Word document, opens a new window, Zestawienie ofert – modyfikacja danych oferty nr 9.docx”

24.01.2023 r. – publikacja szacowania wartości zamówienia na kompleksową organizację spotkania informacyjno-edukacyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu woj. opolskiego w zakresie centrów usług społecznych w ramach projektu „Kooperacje 3 D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

23.01.2023 r. – publikacja otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Organizacja przedsięwzięcia regionalnego – Opolski Dzień Rodziny” w 2023 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

23.01.2023 r. – publikacja otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  pn. Organizacja przedsięwzięcia pn. „Opolskie Targi Ekonomii Społecznej” w 2023 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów, wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

23.01.2023 r. – publikacja otwartego konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja spotkania integracyjnego dla osób niesamodzielnych” w 2023 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

23.01.2023 r. – publikacja otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Utworzenie kawiarenki społecznej” w 2023 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

23.01.2023 r. – publikacja otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Rozwój aktywności społecznej dzieci niesamodzielnych wraz z opiekunami – organizacja 2-dniowego pobytu w wybranym miejscu na terenie woj. opolskiego dla dzieci niesamodzielnych wraz z opiekunami” w 2023 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

23.01.2023 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Aktywizacja społeczna seniorów i osób z niepełnosprawnościami – organizacja warsztatów promujących  zdrowy tryb życia oraz organizacja wyjazdu dla seniorów” w 2023 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

19.01.2023 r. – publikacja pliku: „Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – 19.01.2023 r.pdf”

19.01.2023 r. – publikacja pliku: „19.01.2023 Pytania i odpowiedzi.docx”

17.01.2023 r. – publikacja plików: „17.01.2023 Pytania i odpowiedzi, modyfikacja SWZ – zmiana terminów.docx” i „17.01.2023 zmiana ogłoszenia BZP – zmiana terminów składania i otwarcia ofert.pdf”

17.01.2023 r. – publikacja informacji: „W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/ lub przez maila rops(at)rops-opole.pl.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (złożyć ofertę) musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.”

12.01.2023 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

12.01.2023 r. – publikacja szacowania wartości zamówienia na usługę polegająca na organizacji i przeprowadzeniu tzw. „Akademii Przedsiębiorczości Społecznej” w ramach projektu „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

9.01.2023 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor 9.01.2023.docx”

4.01.2023 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert na kompleksową organizację usług szkoleniowych dla przedstawicieli instytucji realizujących działania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie opolskim

23.12.2022 r. – publikacja pliku: „Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

19.12.2022 r. – publikacja zapytania ofertowego na „Usługę codziennego sprzątania pomieszczeń biurowych w Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w 2023 roku”

1.12.2022 r. – publikacja pliku: „Wzór umowy – Prowadzący.docx”

30.11.2022 r. – publikacja pliku: „Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

25.11.2022 r. – publikacja pliku: „25.11.2022 Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 1.docx”

23.11.2022 r. – publikacja pliku: „23.11.2022 Anulowanie wyboru najkorzystniejszej oferty w cz. nr 1.docx”

21.11.2022 r. – publikacja pliku: „21.11.2022 Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 1.docx”

18.11.2022 r. – publikacja pliku: „18.11.2022 Anulowanie wyboru najkorzystniejszej oferty w cz. nr 1.docx”

18.11.2022 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

17.11.2022 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert na przeprowadzenie regionalnych seminariów dotyczących klastrów w ramach projektu „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

16.11.2022 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

15.11.2022 r. – publikacja pliku: „Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

14.11.2022 r. – publikacja pliku: „14.11.2022 Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

9.11.2022 r. – publikacja pliku: „09.11.2022 Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 1.docx”

9.11.2022 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

8.11.2022 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

7.11.2022 r. – publikacja pliku: „07.11.2022 Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 3.docx”

7.11.2022 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

7.11.2022 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie regionalnych seminariów dotyczących klastrów w ramach projektu „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

4.11.2022 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

4.11.2022 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

4.11.2022 r. – publikacja pliku: „Unieważnienie.docx”

3.11.2022 r. – publikacja pliku: „03.11.2022 Anulowanie wyboru najkorzystniejszej oferty w cz. nr 1.docx”

2.11.2022 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

31.10.2022 r. – publikacja pliku: „31.10.2022 Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 1,2,3.docx”

31.10.2022 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert na kompleksową organizację spotkania „AKTYWNA SOBOTA Z MISTRZAMI „GRUPA AZOTY ZAKSA KĘDZIERZYN KOŹLE” dla 40 osób, tj. wychowanków pieczy zastępczej wraz z opiekunami

28.10.2022 r. – publikacja plików: „28.10.2022 Modyfikacja SWZ.docx” i „28.10.2022 Zmiana ogłoszenia.pdf”

28.10.2022 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

26.10.2022 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

25.10.2022 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

24.10.2022 r. – publikacja pliku: „Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

24.10.2022 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

21.10.2022 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

19.10.2022 r. – publikacja pliku: „19.10.2022 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

19.10.2022 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

14.10.2022 r. – publikacja plików: „14.10.2022 Modyfikacja SWZ.docx” i „14.10.2022 Zmiana ogłoszenia.pdf”

14.10.2022 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert na kompleksową organizację i przeprowadzenie dwudniowego spotkania regionalnego dotyczącego wdrożonego modelu na rzecz deinstytucjonalizacji usług w woj. opolskim w ramach projektu Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

14.10.2022 r. – publikacja pliku: „14.10.2022 Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

13.10.2022 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

12.10.2022 r. – publikacja pliku: „Unieważnienie.docx”

12.10.2022 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

12.10.2022 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

11.10.2022 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na kompleksową organizację spotkania „AKTYWNA NIEDZIELA Z MISTRZAMI „GRUPA AZOTY ZAKSA KĘDZIERZYN KOŹLE” dla 30 osób, tj.  wychowanków pieczy zastępczej wraz z opiekunami

11.10.2022 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

11.10.2022 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

11.10.2022 r. – publikacja plików: „Uchwała nr 7998/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 października 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2022 roku pn. „Organizacja spotkania integracyjnego dla osób niesamodzielnych”, w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz załącznikami, z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej ROPS i w Biuletynie Informacji Publicznej ROPS, pod właściwym ogłoszeniem konkursowym”, „Wykaz złożonych ofert – załącznik nr 1 do Uchwały 7998 .2022 z 10.10.2022.pdf” i „Wykaz przyznanych dotacji – załącznik nr 2 do Uchwały 7998.2022 z 10.10.2022.pdf”

5.10.2022 r. – publikacja pliku: „05.10.2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

5.10.2022 r. – aktualizacja danych pracowników

5.10.2022 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

5.10.2022 r. – publikacja plików: „Pytania i odpowiedzi nr 1.docx” i „05.10.2022 r. Załącznik nr 7 do swz – Projektowane postanowienia umowy 05.10.2022 r.docx”

4.10.2022 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

30.09.2022 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert na przygotowanie i opracowanie raportu na temat aktualnego stanu sektora ekonomii społecznej w województwie opolskim oraz aktualizacja „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2023-2027” w ramach projektu „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

30.09.2022 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert na publikacje artykułów sponsorowanych z zakresu kluczowych sfer rozwoju wskazanych w Opolskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022, w gazecie regionalnej obejmującej województwo opolskie w ramach projektu „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

29.09.2022 r. – poprawienie nazwy drużyny

28.09.2022 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 7 dwudniowych spotkań sieciujących podmioty reintegracyjne z województwa opolskiego dla max. 15 osób w ramach projektu „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

27.09.2022 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na kompleksową organizację spotkania „AKTYWNY CZWARTEK Z MISTRZAMI „ZAKSA KĘDZIERZYN KOŹLE” dla 30 osób, tj. wychowanków pieczy zastępczej wraz z opiekunami

26.09.2022 r. – publikacja pliku: „Informacja dotycząca wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko inspektora ds. informacji i promocji – 26.09.2022 r.docx”

20.09.2022 r. – publikacja ogłoszenia listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze – inspektor ds. informacji i promocji – 20.09.2022 r.docx

20.09.2022 r. – aktualizacja danych pracowników ROPS w Opolu

15.09.2022 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie ewaluacji systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie opolskim w ramach projektu „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

14.09.2022 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

13.09.2022 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na organizację i przeprowadzenie 4 jednodniowych wizyt studyjnych w ramach projektu „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

12.09.2022 r. – publikacja pliku; „12.09.2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

7.09.2022 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 3–dniowej wizyty studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej w województwie podkarpackim dla max. 25 osób w ramach projektu „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

2.09.2022 r. – publikacja pliku: „02.09.2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

30.08.2022 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. informacji i promocji – 30.08.2022 r.docx”

25.08.2022 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

24.08.2022 r. – publikacja plików: „Uchwała nr 7714.2022 z 23.08.2022 r. – rozstrzygnięcie konkursu.pdf”, „Wykaz złożonych ofert – załącznik nr 1 do uchwały nr 7714.2022 z 23.08.2022 r.pdf”, „Wykaz przyznanych dotacji – załącznik nr 2 do uchwały nr 7714.2022 z 23.08.2022 r.pdf”

23.08.2022 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2022 roku pn. „Organizacja spotkania integracyjnego dla osób niesamodzielnych”, w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

23.08.2022 r. – publikacja plików: „Uchwała nr 7714.2022 z 23.08.2022 r. – rozstrzygnięcie konkursu.pdf”, „Wykaz przyznanych dotacji – załącznik nr 2 do uchwały nr 7714.2022 z 23.08.2022 r.pdf”, „Wykaz złożonych ofert – załącznik nr 1 do uchwały nr 7714.2022 z 23.08.2022 r.pdf”

22.08.2022 r. – publikacja pliku „Unieważnienie, cześć nr 2.docx”

22.08.2022 r. – publikacja pliku „Uchwała rozstrzygająca.docx”

22.08.2022 r. – publikacja pliku „Uchwała rozstrzygająca.docx”

17.08.2022 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na kompleksową organizację usług szkoleniowych dla przedstawicieli instytucji realizujących działania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie opolskim

12.08.2022 r. – publikacja pliku: „12.08.2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

11.08.2022 r. – publikacja pliku: „11.08.2022 r. Unieważnienie części nr 16.docx”

9.08.2022 r. – aktualizacja danych pracowników ROPS w Opolu

9.08.2022 r. – aktualizacja danych pracowników ROPS w Opolu

5.08.2022 r. – publikacja pliku: „Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

4.08.2022 r. – publikacja pliku: „Wykaz braków w ofertach.pdf”

4.08.2022 r. – publikacja pliku: „Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

4.08.2022 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

3.08.2022 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.docx”

2.08.2022 r. – publikacja pliku: „02.08.2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

1.08.2022 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na kompleksową organizację warsztatów aktywnej integracji społecznej pn. Rozśpiewane Opolskie Rodziny Zastępcze dla 30 osób, tj. wychowanków pieczy zastępczej wraz z opiekunami – znak sprawy: NZP/51/2022

29.07.2022 r. – publikacja pliku: „Braki formalne.docx”

29.07.2022 r. – publikacja pliku: „29.07.2022 r. Unieważnienie części nr 1.docx”

27.07.2022 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

26.07.2022 r. – publikacja pliku: „Uchwała rozstrzygająca.docx”

26.07.2022 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

20.07.2022 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

18.07.2022 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto) 

15.07.2022 r. – publikacja pliku: „15.07.2022 Unieważnienie części nr 6.docx”

14.07.2022 r. – publikacja pliku: „Uchwała nr 7420/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w 2022 rok.docx”

11.07.2022 r. – publikacja ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku pn. Usługi integracyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży pochodzących z Ukrainy w ramach projektu pn. ”Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

7.07.2022 r. – publikacja pliku: „07.07.2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

6.07.2022 r. – publikacja pliku: „Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 6.docx”

5.07.2022 r. – publikacja pliku: „Braki formalne oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Opolskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na realizację zadania pn.: Organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn. „Opolski Dzień Rodziny” projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2022 roku.docx”

5.07.2022 r. – publikacja plików: „Wykaz zrealizowanych zadań i przyznanych dotacji w 2022 r.xlsx” oraz „Wykaz zrealizowanych zadań i przyznanych dotacji w 2021 r.xlsx”

4.07.2022 r. – publikacja plików: „Unieważnienie części 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18.docx” i „Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 1, 2, 3, 4, 11, 16.docx”

1.07.2022 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

28.06.2022 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

27.06.2022 r. – publikacja pliku: „Lista ofert.docx”

27.06.2022 r. – publikacja pliku: „Wykaz Podmiotów, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na zadanie pn. Organizacja regionalnego przedsięwzięcia – „VI Opolskich Targów Ekonomii Społecznej” oraz powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania i wyboru złożonych ofert.”

27.06.2022 r. – publikacja pliku: „27.06.2022 Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 2 i 4.docx”

23.06.2022 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

23.06.2022 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto) 

22.06.2022 r. – publikacja pliku: „Braki formalne ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w 2022 roku, skierowanym do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.docx”

22.06.2022 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na zadanie pn.: „Regionalny Dzień Seniora” realizowane w ramach projektu „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieexternal

21.06.2022 r. – publikacja pliku: „Uchwała rozstrzygająca otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, na zadanie pn.: „PomagaMY” w Rytmie Opola bez barier” w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2022 r. – IV edycja” w 2022 r.pdf”

21.06.2022 r. – publikacja pliku: „21.06.2022 Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 5, 6, 7, 10.docx”

20.06.2022 r. – publikacja pliku: „Informacja dotycząca wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 20.06.2022 r.docx”

7.06.2022 r. – publikacja plików: „Informacja dotycząca wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko inspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 9.06.2022 r.docx” oraz „Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze – inspektor w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 9.06.2022 r.docx”

7.06.2022 r. – publikacja pliku: „Uchwała numer 7213/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 czerwca w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, na zadanie pn.: „Rehabilitacja społeczna i zdrowotna osób dorosłych niepełnosprawnych” realizowanego w ramach projektu pn.: „ Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.pdf”

7.06.2022 r. – publikacja pliku: „Uchwała numer 7214/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 czerwca w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, na zadanie pn. „Organizacja spotkania integracyjnego dla osób niesamodzielnych”, realizowane w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf”

7.06.2022 r. – publikacja pliku: „Uchwała nr 7212/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 czerwca 2022r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2022 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf”

2.06.2022 r. – publikacja pliku: „02.06.2022 Unieważnienie w części 1, 3, 8, 9.docx”

2.06.2022 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

31.05.2022 r. – publikacja pliku: „31.05.2022 pytania i odpowiedzi.docx”

31.05.2022 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na zadanie pn.: Organizacja regionalnego przedsięwzięcia – „VI Opolskich Targów Ekonomii Społecznej” w ramach projektu pn.: Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

31.05.2022 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na zadanie pn.: Organizacja Gali „Opolszczyzna Aktywna Społecznie” w ramach projektu pn.: Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

31.05.2022 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Opolskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na realizację zadania pn.: Organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn. „Opolski Dzień Rodziny” projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

31.05.2022 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 31.05.2022 r.docx”

30.05.2022 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

30.05.2022 r. – publikacja plików: „Informacja dotycząca wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko inspektora w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 30.05.2022 r.docx” i „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 30.05.2022 r.docx”

27.05.2022 r. – publikacja pliku: „Informacja dotycząca wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko podinspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 27.05.2022 r.docx”

25.05.2022 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

23.05.2022 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

20.05.2022 r. – publikacja pliku: „Wykaz zrealizowanych dotacji.xlsx”

18.05.2022 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze – inspektor w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 18.05.2022 r.docx”

17.05.2022 r. – publikacja uchwały rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, realizowanego w ramach projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Organizacja specjalistycznych form wsparcia dla mieszkańców woj. opolskiego w aspekcie psychologicznym, terapeutycznym i psychoedukacyjnym”, w latach 2022/2023

17.05.2022 r. – publikacja uchwały rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, na zadanie pn.: „Rehabilitacja społeczna i zdrowotna osób z niepełnosprawnościami” realizowane w ramach projektu pn.: „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

17.05.2022 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

17.05.2022 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, na zadanie pn.: „PomagaMY” w Rytmie Opola bez barier” w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na 2022 r. – IV edycja” w 2022 r. skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

17.05.2022 r. – publikacja pliku: „Braki formalne ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2022 roku.pdf”

13.05.2022 r. – publikacja pliku: „OGŁOSZENIE MARSZAŁKOWSKI KURIER SPOŁECZNY 13.05.2022 aktualizacja.docx”

13.05.2022 r. – publikacja „Kompleksowej organizacji szkoleń warsztatowych w obszarze współpracy międzyinstytucjonalnej i metod proponowanych w modelach kooperacji dla przedstawicieli JST w woj. opolskim. Znak sprawy: UZP.4011.4.2022”

9.05.2022 r. – publikacja pliku: „09.05.2022 Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

9.05.2022 r. – publikacja pliku: „09.05.2022 Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

6.05.2022 r. – publikacja plików: „Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 6.05.2022 r.docx”, „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 6.05.2022 r.docx” oraz „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 6.05.2022 r.docx”

25.04.2022 r. – publikacja pliku: „25.04.2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

25.04.2022 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze – inspektor – 25.04.2022 r.docx”

25.04.2022 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

22.04.2022 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

20.04.2022 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

19.04.2022 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

19.04.2022 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na kompleksową organizację usług szkoleniowych dla przedstawicieli instytucji realizujących działania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie opolskim

19.04.2022 r. – publikacja pliku: „Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 – 19.04.2022 r.pdf”

14.04.2022 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na Kompleksową organizację szkoleń warsztatowych w obszarze współpracy międzyinstytucjonalnej  i metod proponowanych w modelach kooperacji dla przedstawicieli JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego) w woj. opolskim w ramach projektu „Kooperacje 3 D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

14.04.2022 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

14.04.2022 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

13.04.2022 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

12.04.2022 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, na zadanie pn. „Organizacja spotkania integracyjnego dla osób niesamodzielnych”, realizowane w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

12.04.2022 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2022 roku, skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

12.04.2022 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, na zadanie pn.: „Rehabilitacja społeczna osób dorosłych niepełnosprawnych” realizowane w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

6.04.2022 r. – aktualizacja informacji o pracownikach

5.04.2022 r. – publikacja plików: „Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 5.04.2022 r..docx” i „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 5.04.2022 r.docx”

29.03.2022 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, realizowanego w ramach projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Organizacja specjalistycznych form wsparcia dla mieszkańców woj. opolskiego w aspekcie psychologicznym, terapeutycznym i psychoedukacyjnym”, w latach 2022/2023

29.03.2022 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, na zadanie pn.: „Rehabilitacja społeczna i zdrowotna osób z niepełnosprawnościami” realizowane w ramach projektu pn.: „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

23.03.2022 r. – publikacja pliku: „Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.pdf”

16.03.2022 r. – publikacja pliku: „16.03.2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

10.03.2022 r. – publikacja plików „Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 10.03.2022 r.docx” i „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 10.03.2022 r.docx”

10.03.2022 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

7.03.2022 r. – publikacja pliku: „7.03.2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

2.03.2022 r. – publikacja pliku: „02.03.2022 Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. nr 1, 2, 3.docx”

28.02.2022 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

24.02.2022 r. – aktualizacja danych o pracownikach

24.02.2022 r. – aktualizacja danych o pracownikach

18.02.2022 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze – inspektor w Referacie Finansowo – Administracyjnym – 18.02.2022 r.docx”

18.02.2022 r. – publikacja plików: „18.02.2022 Modyfikacja SWZ zmiana terminu składania ofert.docx” i „Ogłoszenie BZP zmiana z dnia 18.02.2022.pdf”

17.02.2022 r. – aktualizacja informacji o samodzielnych stanowiskach

15.02.2022 r. – publikacja pliku „15.02.2022 Pytania i odpowiedzi.docx”

14.02.2022 r. – publikacja pliku: „14.02.2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

11.02.2022 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)opens a new window

24.01.2022 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

24.01.2022 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

24.01.2022 r. – publikacja pliku: „24.01.2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

17.01.2022 r. – publikacja pliku: „Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 – 17.01.2022 r.pdf”

14.01.2022 r. – publikacja pliku: „14.01.2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

13.01.2022 r. – publikacja pliku: „Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 13.01.2022 r.docx”

11.01.2022 r. – publikacja pliku: „Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. nr 1 i nr 2.docx”

5.01.2022 r. – publikacja plików: „Informacja o zakończeniu naboru na stanowisko inspektora – 5.01.2022 r.docx”, „Ogłoszenie na wolne stanowisko inspektora w Referacie Finansowo-Administracyjnym – 5.01.2022 r.docx” oraz „Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko inspektora – 5.01.2022 r.docx”

4.01.2022 r. – publikacja pliku: „04.01.2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

4.01.2022 r. – publikacja ogłoszenia w sprawie ustalenia wartości zamówienia publicznego na kompleksową organizację specjalistycznych szkoleń dla kadr CUS (Centrów Usług Społecznych) i przedstawicieli JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego) w woj. opolskim w ramach projektu „Kooperacje 3 D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

31.12.2021 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

29.12.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 29.12.2021 r.docx”
27.12.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko podinspektora – 27.12.2021.docx”

20.12.2021 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

17.12.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w Referacie Finansowo-Administracyjnym – 17.12.2021 r.docx”

16.12.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o naborze na inspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej w wymiarze połowy etatu – 16.12.2021 r.docx”

15.12.2021 r. – publikacja pliku: „15.12.2021 Aktualizacja załącznika nr 1 do ogłoszenia – Opis potrzeb i wykaz Jednostek.xlsx”

15.12.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15.12.2021 r.pdf”

13.12.2021 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

8.12.2021 r. – publikacja pliku: „08.12.2021 r. Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

8.12.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej – 8.12.2021 r.docx”

7.12.2021 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

6.12.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06.12.2021 r.pdf”

6.12.2021 r. – publikacja zamówienia COVID-19

6.12.2021 r. – publikacja pliku: „Uchwała nr 6043/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania pn.: organizacja regionalnego spotkania integracyjnego dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia w ramach projektu pt. „Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”

3.12.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

2.12.2021 r. – publikacja pliku „Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. realizacji projektów.docx”

29.11.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

26.11.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 26.11.2021 r.pdf”

26.11.2021 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

24.11.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Centrum Promocji i Rozwoju Ekonomii Społecznej.docx”

23.11.2021 r. – publikacja pliku: „Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

23.11.2021 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej – szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności kadry pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmującej się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych zadanie nr 1 projektu pn.: NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja – realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

23.11.2021 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

22.11.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko głównego specjalisty ds. realizacji projektów.docx”

22.11.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

19.11.2021 r. – publikacja pliku: „19.11.2021 Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

18.11.2021 r. – publikacja pliku: „Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na inspektora w Centrum Promocji i Rozwoju Ekonomii Społecznej_.docx”

18.11.2021 r. – publikacja plików: „Zarządzenie nr 11/21 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu z dnia 18 października 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/18 Dyrektora ROPS w Opolu z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu”, „Regulamin organizacyjny ROPS w Opolu.docx” oraz „Schemat organizacyjny ROPS w Opolu.docx”

18.11.2021 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

17.11.2021 r. – publikacja uchwały nr 5848/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania pn.: Organizacja pobytów z rehabilitacją dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia w ramach projektu pt. „Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

17.11.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

15.11.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

15.11.2021 r. – publikacja pliku: „Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

10.11.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o naborze na głównego specjalistę w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej.docx”

10.11.2021 r. – publikacja plików: „10.11.2021 zmiana SWZ w zakresie zał. nr 7.docx”, „Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy 10.11.2021.docx”

9.11.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

8.11.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o unieważnieniu w części nr 2.docx”

5.11.2021 r. – publikacja pliku: „Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty UZP.4011.10.2021-A.docx”

4.11.2021 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

3.11.2021 r. – publikacja otwartego konkursu dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania pn.: organizacja regionalnego spotkania integracyjnego dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia w ramach projektu pt. „Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

3.11.2021 r. – publikacja pliku: „Uchwała Nr 5755/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania pn.: Organizacja regionalnego spotkania integracyjnego dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia projektu „Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach Działania 8.1 dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”

2.11.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o naborze na inspektora w Centrum Promocji i Rozwoju Ekonomii Społecznej.docx”

29.10.2021 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

29.10.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

21.10.2021 r. – publikacja pliku: „Wykaz podmiotów.docx”

21.10.2021 r. – publikacja pliku: „Wykaz podmiotów.docx”

20.10.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

14.10.2021 r. – publikacja pliku: „Wybór najkorzystniejszej oferty UZP.4011.10.2021-A.docx”

13.10.2021 r. – publikacja pliku: „UCHWAŁA NR  5637/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia  12 października 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert  na wykonanie ze środków PFRON przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”

13.10.2021 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

12.10.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

11.10.2021 r. – publikacja pliku: „Pytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 11.10.2021 r.docx”

7.10.2021 r. – publikacja pliku: „Pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 7.10.2021 r.docx”

6.10.2021 r. – publikacja pliku: „Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 1, 2, 3, 4.pdf”

5.10.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

4.10.2021 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

4.10.2021 r. – publikacja plików: „Wybór najkorzystniejszej oferty UZP.4011.10.2021.docx” oraz „Unieważnienie UZP.4011.10.2021.docx”

30.09.2021 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

29.09.2021 r. – publikacja pliku: „29.09.2021 Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.docx”

29.09.2021 r. – publikacja ogłoszenia o naborze na stanowisko inspektora w Centrum Promocji i Rozwoju Ekonomii Społecznej

29.09.2021 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

29.09.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

28.09.2021 r. – publikacja pliku „Uchwała nr 5593/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania pn.: Organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn. „Opolski Dzień Rodziny” projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”

28.09.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

27.09.2021 r. – publikacja pliku: „27.09.2021 pytania i odpowiedzi.docx”

24.09.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

24.09.2021 r. – publikacja otwartego konkursu dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania pn.: organizacja regionalnego spotkania integracyjnego dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia w ramach projektu pt. „Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

24.09.2021 r. – publikacja otwartego konkursu ofert dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania pn.: Organizacja pobytów z rehabilitacją dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia w ramach projektu pt. „Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

22.09.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

21.09.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

20.09.2021 r. – publikacja pliku: „Unieważnienie.docx”

20.09.2021 r. – publikacja pliku: „Wykaz Podmiotów, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania pn.: Organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn. „Opolski Dzień Rodziny” projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”

20.09.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o naborze na głównego specjalistę w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej.docx”

17.09.2021 r. – publikacja pliku: „Wykaz Podmiotów, które złożyły oferty w ramach II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w 2021 roku w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z wykazem braków formalnych ofert”

15.09.2021 r. – publikacja pliku „Zestawienie ofert.docx”

15.09.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

10.09.2021 r. – publikacja pliku „Unieważnienie.docx”

8.09.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego specjalisty w Referacie Finansowo-Administracyjnym.docx”

7.09.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

7.09.2021 r. – publikacja pliku: „Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze głównego specjalisty.docx”

3.09.2021 r. – publikacja pliku: „Uchwała nr 5414/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej w ramach projektu pt. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”

2.09.2021 r. – publikacja pliku: Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego specjalisty w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej.docx

26.08.2021 r. – publikacja uchwały nr 5364/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej na organizację regionalnego przedsięwzięcia pn. „V Opolskie Targi Ekonomii Społecznej – edycja samorządowa”

25.08.2021 r. – publikacja pliku: „Uchwała – unieważnienie konkursu wraz z ogłoszeniem o unieważnieniu.docx”

25.08.2021 r. – publikacja otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania pn.: Organizacja regionalnego przedsięwzięcia pn. „Opolski Dzień Rodziny” projektu pn.: Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

25.08.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie z dnia 25.08.2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty w Referacie Finansowo-Administracyjnym.docx”

24.08.2021 r. – publikacja pliku: „Uchwała nr 5359/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia  24 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej”

20.08.2021 r. – publikacja pliku: „Zaproszenie do skladania ofert – Noclegi ze śniadaniem.docx”

19.08.2021 r. – publikacja pliku: „Wykaz Podmiotów, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej w ramach projektu pt. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – „Regionalny Dzień Seniora” wraz z wykazem”

19.08.2021 r. – publikacja pliku: „19.08.2021 Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

19.08.2021 r. – publikacja pliku: „Wykaz Podmiotów, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert.docx”

18.08.2021 r. – publikacja II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie ze środków PFRON przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

12.08.2021 r. – publikacja pliku: „Wykaz złożonych w konkursie ofert oraz braków formalnych.docx”

3.08.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 03.08.2021 r.pdf”

2.08.2021 r. – publikacja pliku: „02.08.2021 Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

30.07.2021 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na kompleksową organizację i realizację dwusemestralnych studiów podyplomowych z psychogerontologii w ramach realizacji projektu „NieSamiDzielni-rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja”

16.07.2021 r. – publikacja otwartego konkursu ofert

16.07.2021 r. – publikacja otwartego konkursu ofert

16.07.2021 r. – publikacja otwartego konkursu ofert

15.07.2021 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

15.07.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

8.07.2021 r. – publikacja pliku: „08.07.2021 Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.docx”

5.07.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

5.07.2021 r. – publikacja pliku: „05.07.2021 Wybór najkorzystniejszej oferty.docx”

5.07.2021 r. – publikacja pliku: „Unieważnienie.docx”

1.07.2021 r. – publikacja Uchwała nr 5024/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej w ramach projektu pt. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

1.07.2021 r. – publikacja Uchwały nr 5023/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej w ramach projektu pt. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

30.06.2021 r. – publikacja ofert pracy na stanowiska inspektora oraz głównego specjalisty w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej

29.06.2021 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

29.06.2021 r. – publikacja pliku: „Uchwała nr 5025/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia  28 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej”

29.06.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

25.06.2021 r. – publikacja pliku: 25.06.2021 Wybór najkorzystniejszej oferty.docx

24.06.2021 r. – publikacja plików: „24.06.2021 r. Zmiana ogłoszenia – zmiana terminu składania ofert.pdf, 24.06.2021 r. Zmiana ogłoszenia – zmiana terminu związania ofertą.pdf oraz 24.06.2021 Modyfikacja SWZ.docx”

22.06.2021 r. – publikacja pliku: „Wykaz Podmiotów, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert.docx”

22.06.2021 r. – publikacja pliku: „Wykaz Podmiotów, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert.docx”

18.06.2021 r. – publikacja pliku: „Załącznik nr 9 do SWZ – Wytyczne – wersja dostępna cyfrowo.pdf”

17.06.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

15.06.2021 r. – publikacja pliku: „Uchwała nr 4922/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie ze środków PFRON przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”

15.06.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15.06.2021 r. sprostowanie daty zawarcia umowy.pdf”

14.06.2021 r. – publikacja pliku: „Uchwała ZWO – Rozstrzygnięcie konkursu dot. dwóch edycji regionalnego przedsięwzięcia pn. „Gala Opolszczyzna Aktywna Społecznie”.docx”

14.06.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.06.2021 r.pdf”

11.06.2021 r. – publikacja pliku: „Wykaz Podmiotów, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej wraz z wykazem braków formalnych ofert”

10.06.2021 r. – publikacja pliku: „Wykaz złożonych w konkursie ofert oraz braków formalnych.docx”

9.06.2021 r. – aktualizacja danych o pracownikach

8.06.2021 r. – publikacja pliku: „Zestawienie ofert.docx”

8.06.2021 r. – publikacja pliku: „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

8.06.2021 r. – publikacja pliku: „Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

2.06.2021 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

31.05.2021 r. – publikacja plików: 31.05.2021 Pytania i odpowiedzi.docx oraz 31.05.2021 Załącznik nr 2 – Wzór umowy.docx

27.05.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

27.05.2021 r. – publikacja pliku „27.05.2021 Unieważnienie postępowania.docx”

27.05.2021 r. – publikacja pliku „Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia art. 222 ust. 4.docx”

26.05.2021 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę kompleksowego przygotowania oraz obsługi pikniku na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej

26.05.2021 r. – publikacja pliku „Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – z dnia 26.05.2021 r.pdf”

25.05.2021 r. – publikacja zamówienia COVID-19

25.05.2021 r. – publikacja pliku „25.05.2021 r. Unieważnienie postępowania.docx”

24.05.2021 r. – publikacja plików: Bilans jednostki budżetowej na dzień 31-12-2020 r.pdf, Rachunek Zysków i Strat jednostki na dzień 31-12-2020 r.pdf, Zestawienie Zmian w Funduszu jednostki na dzień 31-12-2020 r.pdf, Informacja dodatkowa za rok 2020.pdf, Załącznik do informacji opisowej Tab. 1 Główne składniki środków trwałych.pdf, Załącznik do informacji opisowej Tab. 2 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane.pdf, Załacznik do informacji opisowej Tab. 3, Stan odpisów aktualizujących wartość należności.pdf oraz Załącznik do informacji opisowej Tab. 4 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe.pdf

21.05.2021 r. – publikacja wykazu Podmiotów, które złożyły oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego w 2021 roku w zakresie rehabilitacji  społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z wykazem braków formalnych ofert

19.05.2021 r. – publikacja zamówienia na podstawie ustawy Pzp (pow. 130 tys. zł netto)

19.05.2021 r. – publikacja zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Pzp (pon. 130 tys. zł netto)

18.05.2021 r. – publikacja informacji z dnia 18 maja 2021 r. o wyniku naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. realizacji projektów

18.05.2021 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na kompleksową organizację usług szkoleniowych dla 8 grup po 20 osób – przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w województwie opolskim

18.05.2021 r. – publikacja otwartego konkursu ofert

18.05.2021 r. – publikacja otwartego konkursu ofert

17.05.2021 r. – publikacja zamówienia COVID-19

17.05.2021 r. – publikacja otwartego konkursu ofert

17.05.2021 r. – publikacja ogłoszenia listy kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego specjalisty ds. realizacji projektów

17.05.2021 r. – publikacja pliku „16.05.2021 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

17.05.2021 r. – publikacja pliku „16.05.2021 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

11.05.2021 r. – publikacja otwartego konkursu ofert

7.05.2021 r. – publikacja ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty ds. realizacji projektów

7.05.2021 r. – publikacja zaproszenia do składania ofert w celu oszacowania wartości zamówienia na kompleksową organizację usługi szkoleniowej dla 6 grup po 12 osób przyszłej kadry mieszkań wspomaganych

7.05.2021 r. – publikacja pliku „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 07.05.2021 r.pdf”

27.04.2021 r. – publikacja otwartego konkursu ofert

21.04.2021 r. – publikacja pliku „21.04.2021 pytania i odpowiedzi.docx”

21.04.2021 r. – publikacja pliku „21.04.2021 pytania i odpowiedzi.docx”

20.04.2021 r. – publikacja pliku: „20.04.2021 pytanie i odpowiedź.docx”

19.04.2021 r. – publikacja pliku „19.04.2021 pytanie i odpowiedź.docx”

19.04.2021 r. – publikacja pliku „19.04.2021 pytanie i odpowiedź.docx”

16.04.2021 r. – publikacja zamówienia COVID-19

16.04.2021 r. – publikacja plików „16.04.2021 – Pytania i odpowiedzi.docx”, „16.04.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz oferty AKTUALNY.xlsx” oraz „16.04.2021 – Załącznik nr 2 – Wzór umowy AKTUALNY.docx”

15.04.2021 r. – publikacja pliku „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia e-zamowienia.pdf”

15.04.2021 r. – publikacja pliku „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

15.04.2021 r. – publikacja pliku „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia e-zamowienia.pdf”

14.04.2021 r. – publikacja zamówienia COVID-19

2.04.2021 r. – publikacja pliku „Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2.04.2021 r.pdf”

31.03.2021 r. – publikacja pliku „31.03.2021 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf”

30.03.2021 r. – publikacja pliku „Aktualizacja z dnia 30.03.2021 r. – Zał. nr 1 do ogłoszenia – Opis potrzeb i wykaz jednostek.xlsx”

26.03.2021 r. – publikacja zamówienia „Wykonanie wraz z montażem umeblowania 2 pomieszczeń biurowych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu”

26.03.2021 r. – publikacja ogłoszenia z dnia 26.03.2021 r. dot. rozstrzygnięcia naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. badań i modelu w Obserwatorium Polityki Społęcznej

24.03.2021 r. – publikacja „Raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego”

24.03.2021 r. – publikacja pliku „24.03.2021 Pytania i odpowiedzi.docx”

24.03.2021 r. – aktualizacja danych o pracownikach OPS

23.03.2021 r. – publikacja listy kandydatów spełniających wymagania na stanowisko Starszego specjalisty ds. badań i modelu

22.03.2021 r. – publikacja plików „22.03.2021 Pytanie i odpowiedź.docx” oraz „22.03.2021 Załącznik nr 1 – Formularz oferty AKTUALNY.xlsx”

19.03.2021 r. – publikacja zamówienia COVID

10.03.2021 r. – publikacja ŚWIADCZENIE USŁUG „MARSZAŁKOWSKIEGO KURIERA SPOŁECZNEGO” polegających na pomocy osobom starszym i niesamodzielnym podczas epidemii COVID-19 na terenie województwa opolskiego (sprawianie zakupów, dowożenie artykułów spożywczych oraz leków, dowożenie gotowych, ciepłych posiłków ,doraźna pomocy wg potrzeb) w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Znak sprawy: UZP.4011.2.2021

8.03.2021 r. – publikacja ogłoszenia z dnia 8 marca 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy specjalista ds. badań i modelu w Obserwatorium Polityki Społecznej w pełnym wymiarze czasu pracy

8.03.2021 r. – publikacja informacji z dnia 8 marca 2021 r. o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy specjalista ds. badań i modelu w Obserwatorium Polityki Społecznej

24.02.2021 r. – publikacja informacji z dnia 24 lutego 2021 r. o wynikach naboru na stanowisko starszego specjalisty w Referacie Finansowo-Administracyjnym

19.02.2021 r. – publikacja ogłoszenia z dnia 19 lutego 2021 r. o naborze na wolne stanowisko pracy: Starszy specjalista ds. badań i modelu w Obserwatorium Polityki Społecznej w ROPS w Opolu w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)

17.02.2021 r. – publikacja zawiadomienia o udzieleniu zamówienia na usł. społeczne z art. 138 o.docx

16.02.2021 r. – publikacja ogłoszenia z dnia 16 lutego 2021 r. – lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze: starszy specjalista w Referacie Finansowo – Administracyjnym

16.02.2021 r. – publikacja ogłoszenia z dnia 16 lutego 2021 r. dotyczące wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko starszego specjalisty w Referacie Finansowo-Administracyjnym

8.02.2021 r. – publikacja pliku: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

4.02.2021 r. – publikacja ogłoszenia z dnia 4 lutego 2021 r. – Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze Starszy specjalista w Referacie Finansowo – Administracyjnym

1.02.2021 r. – publikacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

29.01.2021 r. – publikacja informacji z dnia 29 stycznia 2021 r. o wynikach naboru na stanowisko: Główny specjalista w Obserwatorium Polityki Społecznej

27.01.2021 r. – Publikacja informacji z dnia 27 stycznia 2021 r. o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Starszego specjalisty ds. badań i modelu w ramach projektu Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.5 skuteczna pomoc społeczna w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Opolu

27.01.2021 r. – Publikacja ogłoszenia z dnia 27 stycznia 2021 r. – lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze Główny specjalista w Obserwatorium Polityki Społecznej

25.01.2021 r. – Ogłoszenie z dnia 25 stycznia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy specjalista w Referacie Finansowo – Administracyjnym (drugi etat) w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)

25.01.2021 r. – publikacja pliku: Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usł. społeczne z art. 138 o.docx

25.01.2021 r. – publikacja pliku: Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usł. społeczne z art. 138 o.docx

15.01.2021 r. – publikacja pliku: 15.01.2021 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia części 61.pdf

14.01.2021 r. – aktualizacja danych kontaktowych pracowników

13.01.2021 r. – publikacja ogłoszenia z dnia 13 stycznia 2021 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy specjalista w Referacie Finansowo – Administracyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)

11.01.2021 r. – publikacja 2 ofert pracy: Główny specjalista w Obserwatorium Polityki Społecznej oraz Starszy specjalista ds. badań i modelu w ramach projektu Kooperacje 3D…

11.01.2021 r. – publikacja pliku: 11.01.2021 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz. nr 12.pdf

11.01.2021 r. – publikacja pliku: 11.01.2021 Pytania i odpowiedzi.docx

5.01.2021 r. – publikacja zamówienia COVID

5.01.2021 r. – publikacja pliku: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej w ROPS w Opolu

30.12.2020 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. nr 2 po uchyleniu od zawarcia umowy.docx

29.12.2020 r. – publikacja ogłoszenia listy kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Integracji i Pomocy Społecznej w ROPS w Opolu w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)

28.12.2020 r. – publikacja pliku: 28.12.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz. 13 – modyfikacja.pdf

28.12.2020 r. – publikacja pliku: 28.12.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz. 13.pdf

28.12.2020 r. – publikacja pliku: 28.12.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz. 4, 6, 7, 8, 9.pdf

28.12.2020 r. – publikacja pliku: 28.12.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz. 14.pdf

23.12.2020 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 1, 2, 3, 5, 10 – BZP 23.12.2020.pdf

23.12.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego powyżej 30.000 euro

23.12.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego powyżej 30.000 euro

23.12.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego powyżej 30.000 euro

21.12.2020 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP 21.12.2020.pdf

21.12.2020 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP 21.12.2020.pdf

21.12.2020 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP 21.12.2020.pdf

15.12.2020 r. – publikacja zamówienia COVID

15.12.2020 r. – publikacja oferty pracy: Podinspektor

11.12.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro

11.12.2020 r. – publikacja zamówienia COVID

11.12.2020 r. – publikacja zamówienia COVID

7.12.2020 r. – publikacja pliku: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

7.12.2020 r. – publikacja plików: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf, Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zmiana.pdf

4.12.2020 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 1 i 2.docx

4.12.2020 r. – publikacja dwóch ogłoszeń o naborze: Starszy specjalista ds. badań i modelu w ramach projektu Kooperacje 3d – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.5 skuteczna pomoc w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat) oraz Główny specjalista w Obserwatorium Polityki Społecznej w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat)

4.12.2020 r. – publikacja ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego pt. „Wspieranie działań o zasięgu regionalnym w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej.”

4.12.2020 r. – publikacja ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego pt. „Paczki świąteczne”.

27.11.2020 r. – publikacja pliku: Zestawienie ofert.docx

26.11.2020 r. – publikacja zamówienia COVID

26.11.2020 r. – publikacja pliku: Unieważnienie części nr 2.docx

19.11.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego powyżej 30.000 euro

18.11.2020 r. – publikacja zamówienia COVID

18.11.2020 r. – publikacja zamówienia COVID

13.11.2020 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. nr 9 po uchyleniu od zawarcia umowy.docx

9.11.2020 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszych ofert.docx

4.11.2020 r. – publikacja pliku: Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.docx

3.11.2020 r. – publikacja pliku: Zestawienie ofert.docx

3.11.2020 r. – publikacja pliku: Pytanie i odpowiedź 03.11.2020.docx

30.10.2020 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 1, 2, 3.docx

28.10.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro

27.10.2020 r. – publikacja pliku 27.10.2020 Pytania i odpowiedzi.docx

26.10.2020 r. – publikacja plików: 26.10.2020 Pytania i odpowiedzi.docx- dokument MS Word, otworzy się w nowym oknie, 26.10.2020 Załącznik nr 1A do SIWZ – część 1 – Łóżko, materac – izolatka.docx, 26.10.2020 Załącznik nr 3A do SIWZ – Wzór umowy cz 1-9 3D.docx, 26.10.2020 Załącznik nr 3B do SIWZ – Wzór umowy cz 12-14 NDS.docx oraz 26.10.2020 Zmiana ogłoszenia w BZP – zmiana terminu składania ofert.docx

23.10.2020 r. – publikacja plików: 23.10.2020 Pytania i odpowiedzi.docx, 23.10.2020 Załącznik nr 1A do SIWZ – część 1 – Łóżko, materac – izolatka.docx

22.10.2020 r. – publikacja plików: 22.10.2020 Pytania i odpowiedzi.docx, 22.10.2020 Załącznik nr 1A do SIWZ – część 1 – Łóżko, materac – izolatka.docx

20.10.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

19.10.2020 r. – publikacja pliku: Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. nr 10, 11,13.docx

19.10.2020 r. – publikacja pliku: Odrzucenie w cz. 1 oferty nr 6.docx

14.10.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego pon. 30 tys. euro

14.10.2020 r. – publikacja pliku: Odrzucenie ofert w częściach 1, 2, 3.docx

14.10.2020 r. – publikacja pliku: Poprawa 14.10.2020 r. – Zestawienie ofert – informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.docx

13.10.2020 r. – publikacja Uchwały nr 3525/2020 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 października 2020 roku w sprawie rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert oraz przeniesienie konkursu ofert do zakończonych

9.10.2020 r. – publikacja: Zestawienie ofert – informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.docx

8.10.2020 r. – publikacja odrzuceń i unieważnień

5.10.2020 r. – publikacja pytań i odpowiedzi

2.10.2020 r. – publikacja pytań i odpowiedzi

30.09.2020 r. – publikacja zestawienia ofert

29.09.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

28.09.2020 r. – publikacja modyfikacji ogłoszenia

22.09.2020 r. – publikacja deklaracji dostępności

22.09.2020 r. – publikacja pytań i odpowiedzi do zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

21.09.2020 r. – publikacja pytań i odpowiedzi do zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

21.09.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

17.09.2020 r. – publikacja pytania i odpowiedzi do zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

16.09.2020 r. – publikacja wykazu złożonych w konkursie ofert oraz braków formalnych II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

16.09.2020 r. – publikacja pytań i odpowiedzi do zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

10.09.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

31.08.2020 r. – publikacja informacji o udzieleniu zamówienia

27.08.2020 r. – publikacja planu zamówień publicznych

24.08.2020 r. – publikacja II edycji otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

14.08.2020 r. – w zamówieniu publicznym pow. 30 tys. euro https://bip.rops-opole.pl/?p=346 dodano plik „Załącznik 2 – Wzór umowy – zmiana z dnia 14.08.2020 r.MS Word document

13.08.2020 r. – publikacja zamówienia publicznego pow. 30 tys. euro

10.08.2020 r. – przeniesienie treści z poprzedniej wersji BIP ROPS w Opolu