Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla pracowników Systemu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej z woj. opolskiego – w ramach realizacji przez ROPS w Opolu zadania nr 4 projektu partnerskiego pt. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – Numer referencyjny: UZP.4011.24.2020

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.docxMS Word document, opens a new window
  2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Treść oferty.docxMS Word document, opens a new window
  3. Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Wzór umowy.docxMS Word document, opens a new window

17.02.2021 r.

  1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usł. społeczne z art. 138 o.docxMS Word document, opens a new window

Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Rokosz
Opublikował: Dariusz Lisowski (23 grudnia 2020 r. godz. 15:04)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (17 lutego 2020 r. godz. 14:53)