Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ROPS w Opolu

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Głogowskiej 25C, zwanym dalej „Ośrodkiem”.
 2. W Ośrodku wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod następującym adresem poczty elektronicznej iod(at)rops-opole.pl i/lub nr tel. 77 455 12 26
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Ośrodka na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • Art. 9 ust. 2 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  • Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
  • Uchwały nr XIII/74/99 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 2096),
  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
  • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).
  • Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2017 r., poz. 682 t.j. z dnia 30.03.2017 r.)
 4. Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane:
  • podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  • Poczcie Polskiej.
 5. Nie przekazujemy Państwa danych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Okres przechowywania Państwa danych osobowych określa Rzeczowy wykaz akt Ośrodka.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z rezygnacją ze współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 10. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek nie są i nie będą poddawane profilowaniu.

Powyższa informacja realizuje prawny obowiązek informacyjny i nie wymaga żadnego działania po Państwa stronie.


Osoba odpowiedzialna za treść:
Opublikował: Dariusz Lisowski (10 sierpnia 2020 r. godz. 8:00)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (10 sierpnia 2020 r. godz. 8:00)