Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, będących elementem programu szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej pn. „Rodzicielstwo Zastępcze” zatwierdzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 7/2018/RZ z dnia 23 lipca 2018 r. – Numer referencyjny: UZP.4011.25.2020

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.docxMS Word document, opens a new window
 2. Załącznik nr 1 – SOPZ – Część 1.docxMS Word document, opens a new window
 3. Załącznik nr 1 – SOPZ – Część 2.docxMS Word document, opens a new window
 4. Załącznik nr 1 – SOPZ – Część 3.docxMS Word document, opens a new window
 5. Załącznik nr 1 – SOPZ – Część 4.docxMS Word document, opens a new window
 6. Załącznik nr 1 – SOPZ – Część 5.docxMS Word document, opens a new window
 7. Załącznik nr 1 – SOPZ – Część 6.docxMS Word document, opens a new window
 8. Załącznik nr 1 – SOPZ – Część 7.docxMS Word document, opens a new window
 9. Załącznik nr 1 – SOPZ – Część 8.docxMS Word document, opens a new window
 10. Załącznik nr 1 – SOPZ – Część 9.docxMS Word document, opens a new window
 11. Załącznik nr 2 – Treść oferty.docxMS Word document, opens a new window
 12. Załącznik nr 3 – Wzór umowy – trener.docxMS Word document, opens a new window

25.01.2021 r.

 1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usł. społeczne z art. 138 o.docxMS Word document, opens a new window

 


Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Rokosz
Opublikował: Dariusz Lisowski (23 grudnia 2020 r. godz. 16:24)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (25 stycznia 2021 r. godz. 20:35)