Usługa kompleksowego przygotowania oraz obsługi pikniku na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej – Znak sprawy: NZP.4011.42/2021

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/52013external, opens a new window


Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Rokosz
Opublikował: Dariusz Lisowski (2 czerwca 2021 r. godz. 22:26)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (2 czerwca 2021 r. godz. 22:26)