Wykonanie i dostawa artykułów/produktów informacyjno-promocyjnych służących kampanii świadomościowej w ramach projektu pt. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej – Numer referencyjny: UZP.4011.17.2020

  1. Ogłoszenie.docxMS Word document, opens a new window
  2. SIWZ.docxMS Word document, opens a new window
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy.docxMS Word document, opens a new window
  4. Załącznik nr 1A do SIWZ – SOPZ dla wszystkich części.docxMS Word document, opens a new window
  5. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie.docxMS Word document, opens a new window
  6. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docxMS Word document, opens a new window
  7. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy.docxMS Word document, opens a new window

27.11.2020 r.

  1. Zestawienie ofert.docxMS Word document, opens a new window

4.12.2020 r.

  1. Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. 1 i 2.docxMS Word document, opens a new window

30.12.2020 r.

  1. Wybór najkorzystniejszej oferty w cz. nr 2 po uchyleniu od zawarcia umowy.docxMS Word document, opens a new window

Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Rokosz
Opublikował: Dariusz Lisowski (19 listopada 2020 r. godz. 18:04)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (30 grudnia 2020 r. godz. 23:22)