Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Majątek

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Zamówienia publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

--- Ogłoszone ---

19.02.2018 r.
Opracowanie graficzne, redakcja techniczna, korekta językowa, skład komputerowy, przygotowanie do druku, druk i dostawa książki o charakterze poradnikowym, popularyzatorskim, promocyjnym w zakresie realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej, jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • Załącznik 1 do SIWZ - Treść oferty - wzór
 • Załącznik 2 do SIWZ - Oświadczenie
 • Załącznik 3 do SIWZ - Wzór umowy - książka
 • Załącznik 4 do SIWZ - Grupa kapitałowa
 • Załącznik 5 do SIWZ - Wzór protokołu odbioru
 • Odpowiedzi na pytania 1 i 2
 • Zestawienie ofert - informacja z art. 86 ust. 5 ustawy PZP
  Osoba odpowiedzialna za treść Barbara Rokosz
  Opublikował Dariusz Lisowski (19 lutego 2018 r. godz.13:47)
  Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (27 lutego 2018 r. godz.15:06)
 • Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu