Usługi cateringowe dla uczestników zajęć edukacyjnych dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej zrealizowanych w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, będących elementem programu szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej pn. „Rodzicielstwo Zastępcze” zatwierdzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 7/2018/RZ z dnia 23 lipca 2018 r. – Numer referencyjny: UZP.4011.26.2020

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.docxMS Word document, opens a new window
  2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Treść oferty.docxMS Word document, opens a new window
  3. Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Wzór umowy.docxMS Word document, opens a new window

25.01.2021 r.

  1. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usł. społeczne z art. 138 o.docxMS Word document, opens a new window


Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Rokosz
Opublikował: Dariusz Lisowski (23 grudnia 2020 r. godz. 16:40)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (25 stycznia 2021 r. godz. 20:17)