Dostawa klimatyzatorów przenośnych do pomieszczeń przeznaczonych na izolatkę (pomieszczenia pobytu osoby izolowanej) na czas pandemii COVID-19 (i po pandemii) w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w woj. opolskim, w tym w instytucjach całodobowej opieki, realizowana w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

  1. Zapytanie ofertowe.docxMS Word document, opens a new window
  2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.docxMS Word document, opens a new window
  3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy.docxMS Word document, opens a new window

Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Rokosz
Opublikował: Dariusz Lisowski (11 grudnia 2020 r. godz. 21:19)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (11 grudnia 2020 r. godz. 21:19)