Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego pt. „Wspieranie działań o zasięgu regionalnym w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej.”

W dniu 4 grudnia 2020 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu wpłynęła oferta złożona przez Bank Żywności w Opolu na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie działań o zasięgu regionalnym w zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej.”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu oraz na tablicy informacyjnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty spełniającej wymogi formalne może zgłosić uwagi dotyczące oferty. 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 C, w sekretariacie ROPS, lub elektronicznie na adres: rops@rops-opole.plSend email , lub listownie na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 C, 45-315 Opole w terminie do 10.12.2020 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie / liczy się data wpływu uwag do Urzędu).

Oferta Banku  Żywności w OpoluPDF document, opens a new window


Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Pydych
Opublikował: Dariusz Lisowski (4 grudnia 2020 r. godz. 13:06)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (4 grudnia 2020 r. godz. 13:06)