Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Majątek
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Zamówienia publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

--- Rozstrzygnięte ---

23.04.2019 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę cateringową oraz wynajem sali szkoleniowo-wykładowej w celu realizacji spotkań sieciujących ośrodki wsparcia ekonomii społecznej z województwa opolskiego w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

8.01.2019 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi cateringowe na terenie województwa opolskiego dla uczestników szkoleń międzysektorowych z warsztatami realizowanych w ramach projektu "pn. "Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

21.12.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie szkoleń (24 grupy) pt. "Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz osób i rodzin w teorii i praktyce" w ramach projektu pod nazwą Kooperacje 3 D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

12.12.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. "Praca z osobami oraz rodzinami uwikłanymi w przemoc domową" dofinansowanych ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

11.12.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia w części nr 5 na prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach szkolenia z zakresu SPECJALIZACJA II STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY na kierunkach praca socjalna z osobami starszymi oraz praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej".

10.12.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu trzydniowego wyjazdowego spotkania szkoleniowego dla studentów połączonego z wizytacją w wybranych PES w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

10.12.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na organizację spotkania sieciującego podmioty reintegracyjne w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

4.12.2018 r.
Informacja o rozstrzygnięciu zamówienia publicznego w częściach nr 1 i nr 2 na wykonanie i dostawę kalendarzy w ramach projektu pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

23.11.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie konsultacji prac dyplomowych oraz opracowania pisemnych opinii prac dyplomowych dla max. 90 uczestników 2 tury specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunkach praca socjalna z osobami starszymi oraz praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami przez max. 10 konsultantów realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej".

21.11.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia w części nr 6 na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zadanie 2 projektu pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego".

20.11.2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty organizację i przeprowadzenie wypoczynku zimowego w formie 7-dniowego turnusu (ferii zimowych) dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego do miejscowości górskiej w Polsce w ramach projektu pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

19.11.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na organizację i przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. "Praca z osobami oraz rodzinami uwikłanymi w przemoc domową" dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę "Niebieskiej Karty" dofinansowanych ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

15.11.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia w częściach nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i nieudzieleniu zamówienia w części nr 13 na prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach szkolenia z zakresu SPECJALIZACJA II STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY na kierunkach praca socjalna z osobami starszymi oraz praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej".

15.11.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług hotelarskich noclegowych dla uczestników II edycji szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej".

7.11.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia w części nr 1, 2, 3, 4, 5 i nieudzieleniu zamówienia w części nr 6 na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zadanie 2 projektu pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego."

7.11.2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na druk i dostawę materiałów piśmienniczych dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunkach praca socjalna z osobami starszymi oraz praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami realizowana w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej".

25.10.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. "Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy" dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę "Niebieskiej Karty" dofinansowanych ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

5.10.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego na usługę kompleksowej organizacji i przeprowadzenia 2 - dniowego spotkania sieciującego, realizowanego w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII - Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

28.09.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, będących elementem programu szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej pn. "Rodzicielstwo Zastępcze" zatwierdzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 7/2018/RZ z dnia 23 lipca 2018 r.

28.09.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, będących elementem programu szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej pn. "Rodzicielstwo Zastępcze" zatwierdzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 7/2018/RZ z dnia 23 lipca 2018 r.

28.09.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego na usługi cateringowe dla uczestników zajęć edukacyjnych dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej zrealizowanych w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, będących elementem programu szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej pn. "Rodzicielstwo Zastępcze" zatwierdzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 7/2018/RZ z dnia 23 lipca 2018 r.

26.09.2018 r.
Informacja o nieudzieleniu zamówienia publicznego w części nr 1 oraz informacja o udzieleniu zamówienia publicznego w części nr 2 na usługę cateringową uczestników III Targów Ekonomii Społecznej w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

24.09.2018 r.
Informacja o unieważnieniu i nieudzieleniu zamówienia na organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. "Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy" dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę "Niebieskiej Karty" dofinansowanych ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

19.09.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia w części nr 2 na usługę cateringowa dla max. 500 uczestników szkoleń organizowanych w ramach realizacji przez ROPS w Opolu zad. 2 projektu partnerskiego pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

14.09.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego na przeprowadzenie 8 godzinnego szkolenia - przygotowanie do realizacji sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach projektu pn.: "Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

13.09.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia w części nr 1 na usługę cateringową dla max. 500 uczestników szkoleń organizowanych w ramach realizacji przez ROPS w Opolu zad. 2 projektu partnerskiego pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

13.09.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego w części nr 1 na usługę cateringową dla max. 120 uczestników konferencji organizowanej w ramach projektu "pn. "Kooperacje 3d - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna"

13.09.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego w części nr 2 na usługę cateringową dla max 40 dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".

13.09.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego na prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach szkolenia z zakresu SPECJALIZACJA I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".

12.09.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego na świadczenie usług hotelarsko-restauracyjnych dla uczestników specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".

7.09.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego na usługi coachingowe dla pracowników socjalnych, reprezentujących gminy i powiaty w woj. opolskim (Brzeg i Kędzierzyn- Koźle), uczestniczące w projekcie "Kooperacje 3d - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

4.09.2018 r.
Informacja o nieudzieleniu zamówienia publicznego na usługę cateringową dla max. 120 uczestników konferencji organizowanej w ramach projektu "pn. "Kooperacje 3d - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna" oraz usługa cateringowa dla max 40 dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".

29.08.2018 r.
Informacja o unieważnieniu i nieudzieleniu zamówienia na prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach szkolenia z zakresu SPECJALIZACJA I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".

23.08.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego w części nr 4 na usługę cateringowš dla max. 500 uczestników szkoleń organizowanych w ramach realizacji przez ROPS w Opolu zad. 2 projektu partnerskiego pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

20.08.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia w części nr 7 na usługę cateringową dla max. 500 uczestników szkoleń organizowanych w ramach realizacji przez ROPS w Opolu zad. 2 projektu partnerskiego pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

20.08.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego w części nr 6 na usługę cateringową dla max. 500 uczestników szkoleń organizowanych w ramach realizacji przez ROPS w Opolu zad. 2 projektu partnerskiego pn.: " Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

17.08.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia w części nr 6 na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zadanie 2 projektu pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

17.08.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia w częściach nr: 2, 3, 4 i 5 na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zadanie 2 projektu pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

17.08.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego w części nr 3 na usługę cateringową dla max. 500 uczestników szkoleń organizowanych w ramach realizacji przez ROPS w Opolu zad. 2 projektu partnerskiego pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

17.08.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego w części nr 1 na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zadanie 2 projektu pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

17.08.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia w części nr 5 na usługę cateringową dla max. 500 uczestników szkoleń organizowanych w ramach realizacji przez ROPS w Opolu zad. 2 projektu partnerskiego pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

8.08.2018 r.
Informacja o nieudzieleniu w częściach 1, 2, 4, 6 i 7 zamówienia na usługę cateringową dla max. 500 uczestników szkoleń organizowanych w ramach realizacji przez ROPS w Opolu zad. 2 projektu partnerskiego pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

19.07.2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na druk i dostawę wraz z opracowaniem graficznym, korektą językową i składem materiałów dydaktycznych z zagadnieniami egzaminacyjnymi - skryptu dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na specjalności praca z osobami starszymi na potrzeby projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej"

17.07.2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częsci nr 1 i nr 2 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjno - informacyjnych typu maskotka sowa oraz dostawę parasoli - służących kampanii informacyjno-świadomościowej w zakresie projektu pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej, jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

16.07.2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częsci nr 1 i nr 2 na druk i dostawę książeczki dla dzieci oraz książki o charakterze poradnikowym, popularyzatorskim, promocyjnym w zakresie realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej, jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

16.07.2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na druk i dostawę wraz z opracowaniem graficznym, korektą językową i składem materiałów dydaktycznych z zagadnieniami egzaminacyjnymi - skryptu dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na specjalności praca z osobami starszymi na potrzeby projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej"

12.07.2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę materiałów promocyjno - informacyjnych typu: maskotka kot, maskotka/poduszka prostokąt, maskotka/poduszka koło - służących kampanii informacyjno-świadomościowej w zakresie projektu pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej, jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy.

21.06.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia w części nr 1: usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego spotkania na terenie Gminy Byczyna sieciującego podmioty reintegracyjne z województwa opolskiego dla max. 15 osób w celu tworzenia regionalnej sieci kooperacji ww. podmiotów, wymianę doświadczeń i informacji, a także wsparcie w osiąganiu standardów usług. Ponadto zapoznanie uczestników z działalnością lokalnych Podmiotów Ekonomii Społecznej na rzecz społeczności lokalnej (w zakresie odbudowywania i podtrzymywania zdolności do samodzielnego pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego poruszania się na rynku pracy).

21.06.2018 r.
Unieważnienie postępowania w częściach nr 3 i nr 4 na opracowanie druku, druk i dostawę materiałów, produktów służących kampanii informacyjno-świadomościowej w zakresie realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej, jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

21.06.2018 r.
Unieważnienie postępowania w częściach nr 3 i nr 4 na opracowanie druku, druk i dostawę materiałów, produktów służących kampanii informacyjno-świadomościowej w zakresie realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej, jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

18.06.2018 r.
Informacja o nieudzieleniu i unieważnieniu postępowania na usługę cateringową dla max. 120 uczestników konferencji organizowanej w ramach projektu "pn. "Kooperacje 3d - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna".

7.06.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia w części nr 1 i nr 2 na zorganizowanie i przeprowadzenie krajowych wizyt studyjnych z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

01.06.2018 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty w części nr 1 i nr 2 na opracowanie druku, druk i dostawę materiałów, produktów służących kampanii informacyjno-świadomościowej w zakresie realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej, jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

29.05.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę kompleksowego przygotowania oraz obsługi pikniku na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego w ramach realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

24.05.2018 r.
Informacja o nieudzieleniu zamówienia w części nr 2 na organizację spotkania sieciującego podmioty reintegracyjne w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

23.05.2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie wypoczynku letniego w formie 11-dniowego turnusu (kolonii) dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego do miejscowości nadmorskiej w Polsce w ramach projektu pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

7.05.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zadanie 2 projektu pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego."

7.05.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zadanie 2 projektu pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego."

30.04.2018 r.
Informacja o unieważnieniu i nieudzieleniu zamówienia na usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu krajowych wizyt studyjnych z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

30.04.2018 r.
Wybor najkorzystniejszej oferty na Świadczenie usług eksperckich przy realizacji projektu pn. "Kooperacje 3d - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

27.04.2018 r.
Wybor najkorzystniejszej oferty w części 1, 2, 3, 4 i 5 na świadczenie usług eksperckich przy realizacji projektu pn. "Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

19.04.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zadanie 2 projektu pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego."

18.04.2018 r.
Wybor najkorzystniejszej oferty w części 1, 3, 4 i unieważnienie w części 2 na świadczenie usług eksperckich przy realizacji projektu pn. "Kooperacje 3d - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

5.03.2018 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usługę cateringową wraz z wynajmem sali konferencyjnej dla max. 120 uczestników w celu przeprowadzenia spotkania sieciującego Podmioty Ekonomii Społecznej oraz NGO Województwa Opolskiego realizowanego w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

2.03.2018 r.
Odrzucenie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty na opracowanie graficzne, redakcja techniczna, korekta językowa, skład komputerowy, przygotowanie do druku, druk i dostawa książki o charakterze poradnikowym, popularyzatorskim, promocyjnym w zakresie realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej, jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

27.02.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszšcych kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zadanie 2 projektu pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego."

23.02.2018 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usługę cateringową na potrzeby 8 godzinnego szkolenia - przygotowania z zakresu świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach projektu pn.: "Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

21.02.2018 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie konsultacji prac dyplomowych oraz opracowanie pisemnych opinii prac dyplomowych dla max. 96 uczestników 1 tury specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi przez 10 konsultantów realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej".

21.02.2018 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usługę wynajmu sali szkoleniowo - wykładowej wraz z wyżywieniem w celu przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji przez ROPS w Opolu zad. 2 projektu partnerskiego pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

19.02.2018 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie 8 godzinnego szkolenia - przygotowanie do realizacji sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach projektu pn.: "Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

19.02.2018 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania w części nr 1 na opracowanie druku, druk i dostawa książeczki dla dzieci oraz książki o charakterze poradnikowym, popularyzatorskim, promocyjnym w zakresie realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej, jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

16.02.2018 r.
Informacja o unieważnieniu i nieudzieleniu zamówienia na usługę cateringowa na potrzeby 8 godzinnego szkolenia - przygotowania z zakresu świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach projektu pn.: "Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

6.02.2018 r.
Informacja o unieważnieniu i nieudzieleniu zamówienia na przeprowadzenie konsultacji prac dyplomowych oraz opracowanie pisemnych opinii prac dyplomowych dla max. 96 uczestników 1 tury specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi przez 10 konsultantów realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej".

12.12.2017 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę druku wraz z opracowaniem graficznym i dostawą materiałów promocyjnych oznakowanych logotypami wskazanymi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu na potrzeby Ośrodka Adopcyjnego ROPS w Opolu.

5.12.2017 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na organizację spotkania sieciującego podmioty reintegracyjne w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

24.11.2017 r.
Informacja o wykluczeniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty na druk i dostawę materiałów piśmienniczych dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi realizowana w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej"

24.11.2017 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług hotelarskich noclegowych dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej".

23.11.2017 r.
Informacja o wykluczeniu oraz wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację i przeprowadzenie wypoczynku zimowego w formie 7-dniowych turnusów dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego do miejscowości górskich w Polsce w ramach projektu pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

21.11.2017 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej".

15.11.2017 r.
Informacja o unieważnieniu - nieudzieleniu zamówienia na prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej".

27.10.2017 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług hotelarskich noclegowych wraz z wyżywieniem oraz możliwością korzystania z sali szkoleniowo - wykładowej w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pn. "Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy" dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę "Niebieskie Karty", dofinansowanego ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

25.10.2017 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę trenerską obejmująca przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pn. "Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy" dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę "Niebieskie Karty", dofinansowanego ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

13.10.2017 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszšcych kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla kadry zarzšdzajšcej systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w woj. opolskim, zadanie 2 projektu pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

10.10.2017 r.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia na usługę wynajmu sali szkoleniowo - wykładowej wraz z wyżywieniem w celu przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji przez ROPS w Opolu zad. 2 projektu partnerskiego pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

03.10.2017 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę polegającą na opracowaniu, wydawaniu i dystrybuowaniu dzieła: 8 numerów/ edycji publikacji - Kwartalnika, realizowanego w ramach zadania nr 2 projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

02.10.2017 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na druki i dostawy: skryptu, kalendarzy, materiałów szkoleniowych oraz usługi druku, składu, łamania, korekty oraz opracowania projektów graficznych Opolskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022, informatorów/broszur i Leksykonu Spółdzielczości Socjalnej realizowanych ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

8.09.2017 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla kadrys zarządzającej systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w woj. opolskim, zadanie 2 projektu pn.: " Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

18.07.2017 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług hotelarskich noclegowych wg harmonogramu dla uczestników specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

04.07.2017 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 4 - dniowej wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii - Glasgow (Szkocja) Londyn lub Bristol (Anglia) w celu zapoznania się uczestników z funkcjonującą tam strukturą i organizacją sytemu przedsiębiorstw społecznych wg wybranych kluczowych sfer rozwoju w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

04.07.2017 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację wypoczynku letniego - kolonii w formie 11 - dniowego turnusu (10 noclegów) dla dzieci i młodzieży w ramach projektu pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

30.06.2017 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach szkolenia z zakresu SPECJALIZACJA I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".

26.06.2017 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację wypoczynku letniego - dwóch kolonii w formie 11- dniowych turnusów (10 noclegów) dla dwóch grup wiekowych do Zakopanego w ramach projektu pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

05.06.2017 r.
Unieważnienie postępowania na organizację wypoczynku letniego - dwóch kolonii w formie 11- dniowych turnusów (10 noclegów) dla dwóch grup wiekowych do miejscowości usytuowanej nad Morzem Bałtyckim w województwie pomorskim lub zachodniopomorskim w ramach projektu pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

05.06.2017 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi hotelarskie i restauracyjne dla uczestników szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej - szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności kadry pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmującej się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych -zadanie 17 projektu pn.: Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

26.05.2017 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zagranicznych wizyt studyjnych z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

25.05.2017 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 3 - dniowej krajowej wizyty studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim wg wybranych min. 2 kluczowych sfer rozwoju w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

25.05.2017 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu krajowych wizyt studyjnych z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

24.05.2017 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszjej oferty na organizację wypoczynku letniego - dwóch kolonii w formie 11-dniowych turnusów (10 noclegów) dla dwóch grup wiekowych do miejscowości usytuowanej nad Morzem Bałtyckim w województwie pomorskim lub zachodniopomorskim w ramach projektu pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

11.04.2017 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego na usługę edukacyjną polegającą na przeprowadzeniu seminariów z zakresu kluczowych sfer rozwoju określonych w Opolskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022 w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

06.04.2017 r.
Informacja o unieważnieniu i nieudzieleniu zamówienia w części nr 4 na usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zagranicznych wizyt studyjnych z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

3.04.2017 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej - szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności kadry pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmującej się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych zadanie 17 projektu pn.: Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

03.04.2017 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę edukacyjną polegająca na przeprowadzeniu seminariów z zakresu kluczowych sfer rozwoju określonych w Opolskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022 w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

28.03.2017 r.
Informacja o unieważnieniu i nieudzieleniu zamówienia w części nr 2 usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu krajowych wizyt studyjnych z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

22.03.2017 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie szkoleń: e-learningowego i stacjonarnych podnoszących kompetencje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej - szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności kadry pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmującej się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych - zadanie 15 projektu pn.: Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

28.02.2017 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej", będących elementem programu szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej pn. "Rodzicielstwo Zastępcze" zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 3/2013/RZ z dnia 13 lutego 2013 r.

03.02.2017 r.
Informacja o unieważnieniu i nieudzieleniu zamówienia w częściach 3, 4, 5, 6 i 8 dotyczących zamówieniu na usługę edukacyjną polegającą na przeprowadzeniu seminariów z zakresu kluczowych sfer rozwoju określonych w Opolskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022 w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

25.01.2017 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie 8 godzinnego szkolenia - przygotowania z zakresu ?wiadczenia s?siedzkich usług opiekuńczych w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspieraj?cych osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020.

29.12.2016 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na opiekunów osoby starszej oraz asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020.


28.12.2016 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych i wynajem sal wykładowych na potrzeby realizacji szkoleń na opiekunów osoby starszej oraz asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020.


28.12.2016 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia pn.: Przeprowadzenie 15 spotkań edukacyjno-informacyjnych z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej oraz ekonomizacji PES podczas spotkań sieciujących w powiatach, gminach i subregionach na terenie województwa opolskiego, w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej


19.12.2016 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług hotelarskich noclegowych wraz z wyżywieniem oraz możliwością korzystania z sali szkoleniowo - wykładowej w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pn. "Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy" dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę "Niebieskie Karty", dofinansowanego ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


19.12.2016 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę trenerską obejmującą przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pn. "Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy" dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę "Niebieskie Karty", dofinansowanego ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.


17.11.2016 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług hotelarskich noclegowych wg harmonogramu dla uczestników specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".


07.10.2016 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej", będących elementem programu szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej pn. "Rodzicielstwo Zastępcze" zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 3/2013/RZ z dnia 13 lutego 2013 r.


03.10.2016 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia w części 2: Świadczenie usług hotelarskich noclegowych wg harmonogramu dla uczestników specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".


29.09.2016 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę trenerską obejmującą przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.


19.09.2016 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia:
Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu z dnia 8.09.2016 r. na:
Część 1: Świadczenie usług hotelarskich noclegowych w terminie 17-18.09.2016r dla uczestników specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny"16.09.2016 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Część 1: Świadczenie usług hotelarskich noclegowych w terminie 17-18.09.2016r dla uczestników specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny"
Część 2: Świadczenie usług hotelarskich noclegowych wg harmonogramu dla uczestników specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".


14.09.2016 r.
Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia publicznego na prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach szkolenia SPECJALIZACJA I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".

8.09.2016 r.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania NA USŁUGI SPOŁECZNE prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 poz. 2164 ze zm.) w części 2: świadczenie usług hotelarskich noclegowych dla uczestników specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".

5.09.2016 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert na usługę trenerską obejmującą przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

5.09.2016 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług hotelarskich noclegowych dla uczestników specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Działanie 2.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji I stopień w zawodzie pracownik socjalny"

5.09.2016 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług hotelarsko-restauracyjnych wraz z najmem sali szkoleniowo-wykładowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Działanie 8.1 RPO WO pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej

26.11.2015 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z uslugą odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego

29.04.2015 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 3-dniowych wizyt studyjnych w województwie śląskim dla maks. 50 osób (po maks. 25 osób w jednej wizycie studyjnej) realizowanego w ramach projektu systemowego "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim." Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

27.04.2015 r.
Zawiadomienie o powtórnym po powtórzeniu czynności oceny i badania ofert wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
w części 6


23.04.2015 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
w części 7


22.04.2015 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
w części 1
w części 2
w części 3
w części 4
w części 5
w części 6


15.04.2015 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę szkoleniową polegającą na organizacji i przeprowadzeniu cyklu szkoleniowego pn.: " Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej", obejmującego 25 osób, realizowanego w ramach projektu systemowego "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim." Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, składającego się z:
a) pięciu 3-dniowych zjazdów szkoleniowych,
b) dwóch 3-dniowych wizyt studyjnych, będących praktycznym uzupełnieniem programu szkoleniowego, o którym mowa w lit. a)


Zawiadomienia o rozstrzygnięciach są publikowane w tej zakładce co najmniej przez tydzień, a następnie są przenoszone do zakładki "Rozstrzygnięte-archiwalne"

Osoba odpowiedzialna za treść Barbara Rokosz
Opublikował Dariusz Lisowski (23 kwietnia 2019 r. godz.23:34
Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (23 kwietnia 2019 r. godz.23:34

Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu