Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Majątek
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Zamówienia publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

--- Ogłoszone ---

23.05.2019 r.
Numer postępowania: UZP.4011.22.2019-A

Usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu trzech regionalnych spotkań sieciujących w trzech subregionach województwa opolskiego celem nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej, a podmiotami ze sfery biznesu i nauki w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


10.05.2019 r.
Numer postępowania: UZP.4011.22.2019

Usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu trzech regionalnych spotkań sieciujących w trzech subregionach województwa opolskiego celem nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej, a podmiotami ze sfery biznesu i nauki w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


10.05.2019 r.
Numer postępowania: UZP.4011.20.2019

Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej - pakiet szkoleniowy certyfikowany w ramach projektu "Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom" RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Więcej...


9.05.2019 r.
Numer postępowania: UZP.4011.23.2019

Usługa cateringowa dla 83 uczestników specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowana w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej".
Więcej...


9.05.2019 r.
Numer postępowania: UZP.4011.21.2019

Organizacja spotkania sieciującego podmioty reintegracyjne w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


2.05.2019 r.
Numer postępowania: UZP.4011.19.2019

Usługi cateringowe na terenie województwa opolskiego dla uczestników spotkań inicjujących Partnerskie Zespoły Kooperacyjne realizowanych w ramach projektu pn.: "Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Więcej...


12.04.2019 r.
Numer postępowania: UZP.4011.17.2019

Usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu 3 spotkań sieciujących OWES w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


11.04.2019 r.
Numer postępowania: UZP.4011.16.2019

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn.: "Mediacje rodzinne" - moduł podstawowy i zaawansowany w ramach projektu pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


9.04.2019 r.
Numer postępowania: UZP.4011.18.2019

Usługa kompleksowej organizacji oraz obsługi otwartego przedsięwzięcia pn. "Opolski Dzień Rodziny" na terenie Paczkowa, Branic oraz Kluczborka w ramach realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


08.04.2019 r.
Numer postępowania: UZP.4011.12.2019

Organizacja i przeprowadzenie aktywizacji kulturalnej dla seniorów w formie warsztatów stacjonarnych, terapii zajęciowej w miejscu pobytu osób niesamodzielnych oraz w ośrodkach kulturalnych w ramach projektu pn.: "Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom" RPOP.08.01.00-16-0012/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Osi priorytetowej VIII - Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych - wsparcie osób niesamodzielnych.
Więcej...


27.03.2019 r.
Numer postępowania: UZP.4011.15.2019

Przeprowadzenie 8 godzinnego szkolenia z RODO dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.
Więcej...


25.03.2019 r.
Numer postępowania: UZP.4011.13.2019

Usługa cateringowa oraz wynajem sali szkoleniowo-wykładowej w celu realizacji spotkań sieciujących ośrodki wsparcia ekonomii społecznej z województwa opolskiego w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


25.03.2019 r.
Numer postępowania: UZP.4011.14.2019

Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku letniego w formie 11-dniowego turnusu (kolonii) dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego do miejscowości w Polsce w ramach projektu pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


14.03.2019 r.
Numer postępowania: UZP.4011.10.2019

Wykonanie i dostawa artykułów/produktów informacyjno-promocyjnych służących kampanii świadomościowej w ramach projektu pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


11.03.2019 r.
Numer postępowania: UZP.4011.11.2019

Usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu 8 Regionalnych seminariów dot. klastrów w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


5.03.2019 r.
Numer postępowania: UZP.4011.9.2019

Świadczenie usług hotelarskich, cateringowych oraz wynajem sal szkoleniowo-wykładowych w ramach realizacji szkoleń realizowanych, zgodnie z Wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 24 kwietnia 2018 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2018 - 2019 na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)
Więcej...


25.02.2019 r.
Numer postępowania: UZP.4011.8.2019

Wykonanie i dostawa artykułów/produktów informacyjno-promocyjnych służących kampanii świadomościowej w ramach w ramach projektu pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


20.02.2019 r.
Numer postępowania: UZP.4011.7.2019

Usługa kompleksowej organizacji oraz obsługi 3 spotkań dotyczących problematyki rodziny i dziecka pn. "Piaskownica" w ramach realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


15.02.2019 r.
Numer postępowania: UZP.4011.6.2019

Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla kandydatów do przysposobienia dziecka, będących elementem programu szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka pn. "Bliżej dziecka", zatwierdzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją Nr 11/2017/RA z dnia 19 maja 2017 r.
Więcej...


29.01.2019 r.
Numer postępowania: UZP.4011.2.2019

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn.: "Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - szkolenie podstawowe w ramach zadania 3 projektu pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


28.01.2019 r.
Numer postępowania: UZP.4011.5.2019

Usługa cateringowa z wynajmem sali konferencyjnej na terenie Opola dla uczestników spotkania konsultacyjnego dotyczącego modelu realizowanego w ramach projektu "pn. "Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Więcej...


28.01.2019 r.
Numer postępowania: UZP.4011.4.2019

Usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych, zgodnie z Wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 24 kwietnia 2018 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2018 - 2019 na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1390).
Więcej...


28.01.2019 r.
Numer postępowania: UZP.4011.3.2019

Usługa druku materiałów merytorycznych z zagadnieniami sprawdzającymi wiedzę - skrypt dla uczestników szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na potrzeby projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień oraz usługa druku skryptu wraz z opracowaniem graficznym, korektą językową i składem - materiałów dydaktycznych z zagadnieniami egzaminacyjnymi - skrypt dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik na potrzeby projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej".
Więcej...


18.01.2019 r.
Numer postępowania: UZP.4011.1.2019

Przeprowadzenie 8 godzinnego szkolenia - przygotowanie do realizacji sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach projektu pn.: "Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej...


19.12.2018 r.
Usługi cateringowe na terenie województwa opolskiego dla uczestników szkoleń międzysektorowych z warsztatami realizowanych w ramach projektu "pn. "Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Więcej...


28.11.2018 r.
Organizacja spotkania sieciującego podmioty reintegracyjne w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


22.11.2018 r.
Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu trzydniowego wyjazdowego spotkania szkoleniowego dla studentów połączonego z wizytacją w wybranych PES w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


22.11.2018 r.
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. "Praca z osobami oraz rodzinami uwikłanymi w przemoc domową" dofinansowanych ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Więcej...


19.11.2018 r.
Przeprowadzenie szkoleń (24 grupy) pt. "Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz osób i rodzin w teorii i praktyce" w ramach projektu pod nazwą Kooperacje 3 D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Więcej...


15.11.2018 r.
Wykonanie i dostawa kalendarzy w ramach projektu pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


6.11.2018 r.
Świadczenie usług hotelarskich noclegowych dla uczestników II edycji szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej".
Więcej...


30.10.2018 r.
Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach szkolenia z zakresu SPECJALIZACJA II STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY na kierunkach praca socjalna z osobami starszymi oraz praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej".
Więcej...


29.10.2018 r.
Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zadanie 2 projektu pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego."
Więcej...


29.10.2018 r.
Druk i dostawa materiałów piśmienniczych dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunkach praca socjalna z osobami starszymi oraz praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami realizowana w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej.
Więcej...


26.10.2018 r.
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. "Praca z osobami oraz rodzinami uwikłanymi w przemoc domową" dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę "Niebieskiej Karty" dofinansowanych ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Więcej...


26.10.2018 r.
Przeprowadzenie konsultacji prac dyplomowych oraz opracowania pisemnych opinii prac dyplomowych dla max. 90 uczestników 2 tury specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunkach praca socjalna z osobami starszymi oraz praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami przez max. 10 konsultantów realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej".
Więcej...


26.10.2018 r.
Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku zimowego w formie 7-dniowego turnusu (ferii zimowych) dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego do miejscowości górskiej w Polsce w ramach projektu pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


4.10.2018 r.
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. "Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy" dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę "Niebieskiej Karty" dofinansowanych ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Więcej...


20.09.2018 r.
Usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia 2 - dniowego spotkania sieciującego, realizowanego w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII - Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


18.09.2018 r.
Usługa cateringowa uczestników III Targów Ekonomii Społecznej w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


14.09.2018 r.
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. "Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy" dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę "Niebieskiej Karty" dofinansowanych ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Więcej...


12.09.2018 r.
Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, będących elementem programu szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej pn. "Rodzicielstwo Zastępcze" zatwierdzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 7/2018/RZ z dnia 23 lipca 2018 r.
Więcej...


11.09.2018 r.
Usługi cateringowe dla uczestników zajęć edukacyjnych dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej zrealizowanych w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, będących elementem programu szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej pn. "Rodzicielstwo Zastępcze" zatwierdzonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 7/2018/RZ z dnia 23 lipca 2018 r.
Więcej...


31.08.2018 r.
Przeprowadzenie 8 godzinnego szkolenia - przygotowanie do realizacji sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach projektu pn.: "Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej...


23.08.2018 r.
Usługa cateringowa dla max. 120 uczestników konferencji organizowanej w ramach projektu "pn. "Kooperacje 3d - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna" oraz usługa cateringowa dla max 40 dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".
Więcej...


23.08.2018 r.
Świadczenie usług hotelarsko-restauracyjnych dla uczestników specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".
Więcej...


21.08.2018 r.
Usługi coachingowe dla pracowników socjalnych, reprezentujących gminy i powiaty w woj. opolskim (Brzeg i Kędzierzyn- Koźle), uczestniczące w projekcie "Kooperacje 3d - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Więcej...


21.08.2018 r.
Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach szkolenia z zakresu SPECJALIZACJA I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".
Więcej...


19.07.2018 r.
Usługa cateringowa dla max. 500 uczestników szkoleń organizowanych w ramach realizacji przez ROPS w Opolu zad. 2 projektu partnerskiego pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej...


10.07.2018 r.
Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zadanie 2 projektu pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej...


5.07.2018 r.
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjno - informacyjnych typu maskotka sowa oraz dostawa parasoli - służących kampanii informacyjno-świadomościowej w zakresie projektu pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej, jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


4.07.2018 r.
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjno - informacyjnych typu: maskotka kot, maskotka/poduszka prostokąt, maskotka/poduszka koło - służących kampanii informacyjno-świadomościowej w zakresie projektu pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej, jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy.
Więcej...


2.07.2018 r.
Druk i dostawa wraz z opracowaniem graficznym, korektą językową i składem materiałów dydaktycznych z zagadnieniami egzaminacyjnymi - skryptu dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na specjalności praca z osobami starszymi na potrzeby projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej"
Więcej...


25.06.2018 r.
Druk i dostawa książeczki dla dzieci oraz książki o charakterze poradnikowym, popularyzatorskim, promocyjnym w zakresie realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej, jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


08.06.2018 r.
Usługa cateringowa dla max. 120 uczestników konferencji organizowanej w ramach projektu "pn. "Kooperacje 3d - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna".
Więcej...


16.05.2018 r.
Organizacja spotkania sieciującego podmioty reintegracyjne w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


14.05.2018 r.
Opracowanie druku, druk i dostawa materiałów, produktów służących kampanii informacyjno-świadomościowej w zakresie realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej, jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


30.04.2018 r.
Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu krajowych wizyt studyjnych z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


19.04.2018 r.
Świadczenie usług eksperckich przy realizacji projektu pn. "Kooperacje 3d - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Więcej...


19.04.2018 r.
Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu krajowych wizyt studyjnych z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
Więcej...


16.04.2018 r.
Swiadczenie usług eksperckich przy realizacji projektu pn. "Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Więcej...


9.04.2018 r.
Świadczenie usług eksperckich przy realizacji projektu pn. "Kooperacje 3d - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
Więcej...


4.04.2018 r.
Usługa kompleksowego przygotowania oraz obsługi pikniku na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego w ramach realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


19.03.2018 r.
Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku letniego w formie 11-dniowego turnusu (kolonii) dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego do miejscowości nadmorskiej w Polsce w ramach projektu pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywajšcych problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


14.03.2018 r.
Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zadanie 2 projektu pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego."
Więcej...


6.03.2018 r.
Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zadanie 2 projektu pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej...


21.02.2018 r.
Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zadanie 2 projektu pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego."
Więcej...


19.02.2018 r.
Opracowanie graficzne, redakcja techniczna, korekta językowa, skład komputerowy, przygotowanie do druku, druk i dostawa książki o charakterze poradnikowym, popularyzatorskim, promocyjnym w zakresie realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej, jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


16.02.2018 r.
Usługa cateringowa wraz z wynajmem sali konferencyjnej dla max. 120 uczestników w celu przeprowadzenia spotkania sieciującego Podmioty Ekonomii Społecznej oraz NGO Województwa Opolskiego realizowanego w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


8.02.2018 r.
Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zadanie 2 projektu pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego."
Więcej...


7.02.2018 r.
Usługa cateringowa na potrzeby 8 godzinnego szkolenia - przygotowania z zakresu świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach projektu pn.: "Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej...


7.02.2018 r.
Przeprowadzenie 8 godzinnego szkolenia - przygotowanie do realizacji sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach projektu pn.: "Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej...


2.02.2018 r.
Opracowanie druku, druk i dostawa książeczki dla dzieci oraz książki o charakterze poradnikowym, popularyzatorskim, promocyjnym w zakresie realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej, jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


26.01.2018 r.
Przeprowadzenie konsultacji prac dyplomowych oraz opracowanie pisemnych opinii prac dyplomowych dla max. 96 uczestników 1 tury specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi przez 10 konsultantów realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej".
Więcej...


19.01.2018 r.
Usługa wynajmu sali szkoleniowo - wykładowej wraz z wyżywieniem w celu przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji przez ROPS w Opolu zad. 2 projektu partnerskiego pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej...


30.11.2017 r.
Usługa wynajmu sali szkoleniowo - wykładowej wraz z zapewnieniem ciągłej przerwy kawowej w celu przeprowadzenia spotkania dla rodzin adopcyjnych i przedstawicieli organizatorów pieczy zastępczej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu na potrzeby Ośrodka Adopcyjnego ROPS w Opolu.
Więcej...


24.11.2017 r.
Druk wraz z opracowaniem graficznym i dostawa materiałów promocyjnych oznakowanych logotypami wskazanymi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu na potrzeby Ośrodka Adopcyjnego ROPS w Opolu.
Więcej...


23.11.2017 r.
Organizacja spotkania sieciującego podmioty reintegracyjne w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


8.11.2017 r.
Druk i dostawa materiałów piśmienniczych dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi realizowana w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej"
Więcej...


7.11.2017 r.
Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej".
Więcej...


7.11.2017 r.
Świadczenie usług hotelarskich noclegowych dla uczestników szkolenia z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami starszymi realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej".
Więcej...


20.10.2017 r.
Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku zimowego w formie 7-dniowych turnusów dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego do miejscowości górskich w Polsce w ramach projektu pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


22.09.2017 r.
Usługa wynajmu sali szkoleniowo - wykładowej wraz z wyżywieniem w celu przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji przez ROPS w Opolu zad. 2 projektu partnerskiego pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej...


21.09.2017 r.
Druki i dostawy: skryptu, kalendarzy, materiałów szkoleniowych oraz usługi druku, składu, łamania, korekty oraz opracowania projektów graficznych Opolskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022, informatorów/broszur i Leksykonu Spółdzielczości Socjalnej realizowanych ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Więcej...


14.09.2017 r.
Usługa polegająca na opracowaniu, wydawaniu i dystrybuowaniu dzieła: 8 numerów/ edycji publikacji - Kwartalnika, realizowanego w ramach zadania nr 2 projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
Więcej...


14.09.2017 r.
Świadczenie usług hotelarskich noclegowych wraz z wyżywieniem oraz możliwością korzystania z sali szkoleniowo - wykładowej w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pn. "Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy" dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę "Niebieskie Karty", dofinansowanego ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Więcej...


14.09.2017 r.
Usługa trenerska obejmująca przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pn. "Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy" dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę "Niebieskie Karty", dofinansowanego ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Więcej...


08.09.2017 r.
Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla kadry zarządzającej systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w woj. opolskim, zadanie 2 projektu pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej...


24.08.2017 r.
Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej dla kadry zarządzającej systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w woj. opolskim, zadanie 2 projektu pn.: " Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej...


30.06.2017 r.
Świadczenie usług hotelarskich noclegowych wg harmonogramu dla uczestników specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".
Więcej...


21.06.2017 r.
Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach szkolenia z zakresu SPECJALIZACJA I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".
Więcej...


13.06.2017 r.
Organizacja wypoczynku letniego - kolonii w formie 11 - dniowego turnusu (10 noclegów) dla dzieci i młodzieży w ramach projektu pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


06.06.2017 r.
Organizacja wypoczynku letniego - dwóch kolonii w formie 11- dniowych turnusów (10 noclegów) dla dwóch grup wiekowych do Zakopanego w ramach projektu pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


04.05.2017 r.
Organizacja wypoczynku letniego - dwóch kolonii w formie 11-dniowych turnusów (10 noclegów) dla dwóch grup wiekowych do miejscowości usytuowanej nad Morzem Bałtyckim w województwie pomorskim lub zachodniopomorskim w ramach projektu pt. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


06.04.2017 r.
Usługi hotelarskie i restauracyjne dla uczestników szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej - szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności kadry pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmującej się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych zadanie 17 projektu pn.: Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej...


06.04.2017 r.
Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 4 - dniowej wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii - Glasgow (Szkocja) Londyn lub Bristol (Anglia) w celu zapoznania się uczestników z funkcjonującą tam strukturą i organizacją sytemu przedsiębiorstw społecznych wg wybranych kluczowych sfer rozwoju w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


28.03.2017 r.
Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 3 - dniowej krajowej wizyty studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim wg wybranych min. 2 kluczowych sfer rozwoju w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


9.03.2017 r.
Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu krajowych wizyt studyjnych z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


9.03.2017 r.
Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zagranicznych wizyt studyjnych z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


1.03.2017 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych podnoszących kompetencje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej - szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności kadry pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmującej się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych zadanie 17 projektu pn.: Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej...


14.02.2017 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń: e-learningowego i stacjonarnych podnoszących kompetencje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej - szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności kadry pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmującej się świadczeniem usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych - zadanie 15 projektu pn.: Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej...


10.02.2017 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej", będących elementem programu szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej pn. "Rodzicielstwo Zastępcze" zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 3/2013/RZ z dnia 13 lutego 2013 r.
Więcej...


03.02.2017 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert w zamówieniu pn.: usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu seminariów z zakresu kluczowych sfer rozwoju określonych w Opolskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022 w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


13.01.2017 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert w zamówieniu pn.: usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu seminariów z zakresu kluczowych sfer rozwoju określonych w Opolskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022 w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


09.12.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie 8 godzinnego szkolenia - przygotowania z zakresu świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020.
Więcej...


02.12.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych i wynajem sal wykładowych na potrzeby realizacji szkoleń na opiekunów osoby starszej oraz asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020.
Więcej...


02.12.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na opiekunów osoby starszej oraz asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020.
Więcej...


28.11.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług hotelarskich noclegowych wraz z wyżywieniem oraz możliwością korzystania z sali szkoleniowo - wykładowej w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pn. "Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy" dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę "Niebieskie Karty", dofinansowanego ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Więcej...


21.11.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie 15 spotkań edukacyjno-informacyjnych z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej oraz ekonomizacji PES podczas spotkań sieciujących w powiatach, gminach i subregionach na terenie województwa opolskiego, w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...


21.11.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę trenerską obejmującą przeprowadzenie szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pn. "Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy" dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę "Niebieskie Karty", dofinansowanego ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Więcej...


03.11.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług hotelarskich noclegowych wg harmonogramu dla uczestników specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".
Więcej...


26.09.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na uslugę prowadzenia zajęć edukacyjnych dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej, będących elementem programu szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej pn. "Rodzicielstwo Zastępcze" zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 3/2013/RZ z dnia 13 lutego 2013 r.
Więcej...


8.09.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na:
Część 1: Świadczenie usług hotelarskich noclegowych w terminie 17-18.09.2016r dla uczestników specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny"
Część 2: Świadczenie usług hotelarskich noclegowych wg harmonogramu dla uczestników specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanych w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".
Więcej...


30.08.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach szkolenia SPECJALIZACJA I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".
Więcej...


24.08.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na:
Część 1: świadczenie usług hotelarsko - restauracyjnych wraz z najmem sali szkoleniowo - wykładowej dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Część 2: świadczenie usług hotelarskich noclegowych dla uczestników specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanej w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny".
Więcej...


19.08.2016 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę trenerską obejmującą przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


17.08.2016 r.
Uwaga! Ogłoszenie nieaktualne
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zaprasza do składania ofert na usługę trenerską obejmującą przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Więcej...


12.11.2015 r.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z usługą odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego.
Więcej...

15.04.2015 r.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 3-dniowych wizyt studyjnych w województwie śląskim dla maks. 50 osób (po maks. 25 osób w jednej wizycie studyjnej) realizowanego w ramach projektu systemowego "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim." Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej...

24.03.2015 r.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim. Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej...

12.03.2015 r.
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu cyklu szkoleniowego pn.: " Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej", obejmującego 25 osób, realizowanego w ramach projektu systemowego "Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim." Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, składającego się z:
a) pięciu 3-dniowych zjazdów szkoleniowych,
b) dwóch 3-dniowych wizyt studyjnych, będących praktycznym uzupełnieniem programu szkoleniowego, o którym mowa w lit. a)
Więcej...

19.02.2015 r.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 7 szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim. Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej...

19.11.2014 r.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego pt. ''Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy wobec dzieci'' dla maksimum 10 osób dofinansowanego ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Więcej...

15.10.2014 r.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych, niestacjonarnych studiów podyplomowych na kierunku Gerontologia społeczna wraz z zapewnieniem noclegów i wyżywienia dla maks. 30 słuchaczy w ramach projektu systemowego pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim, Poddziałanie 7.1.3 PO KL współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Więcej...

13.10.2014 r.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego pt. ''Działania profilaktyki zintegrowanej przeciw przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy wobec dzieci'' dla maksimum 20 osób dofinansowanego ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Więcej...

10.10.2014 r.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich noclegowych wraz z kolacją i śniadaniem dla max. 15 uczestników specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny realizowanej w ramach projektu systemowego pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim Poddziałanie 7.1.3 PO KL współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Więcej...

04.09.2014 r.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 7 szkoleń specjalistycznych realizowanych w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim. Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej...

07.08.2014 r.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich, noclegowych oraz restauracyjnych wraz z wynajmem sali wykładowo - szkoleniowej dla uczestników dwudniowego seminarium w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim. Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej...

14.04.2014 r.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 4 szkoleń specjalistycznych realizowanych w ramach projektu systemowego Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim. Poddziałanie 7.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej...

27.02.2014 r.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 5 - dniowej wizyty studyjnej dla 20 osób w Szwecji w regionie Skania lub w regionie Västerbotten w celu zapoznania się uczestników ze stosowanymi w Szwecji sposobami organizacji i finansowania opieki nad osobami starszymi oraz zorganizowanie i przeprowadzenie 5 - dniowej wizyty studyjnej dla 20 osób w Lombardii we Włoszech w celu zapoznania się uczestników ze stosowanymi w Lombardii sposobami finansowania podmiotów ekonomii społecznej.
Więcej...

18.02.2014 r.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2014 oraz 2015 usług pocztowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych i zwrotów przesyłek nieodręczonych w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 roku, w skład, których wchodzą: usługi pocztowe opłacane z dołu oraz usługa odbioru przesyłek.
Więcej...

27.01.2014 r.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie trzech cykli szkoleniowych specjalistycznych, realizowanych w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Poddziałanie 7.1.3 PO KL pt. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim.
Więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść Barbara Rokosz
Opublikował Dariusz Lisowski (23 maja 2019 r. godz.14:25)
Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (23 maja 2019 r. godz.14:25)

Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu