Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Dane podmiotu
Dane kontaktowe
Kierownictwo
Statut
Regulamin organizacyjny
Regulamin zasad naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Referat Integracji
i Pomocy Społecznej
Pracownicy
Załatwianie spraw
Informacje
Oferty realizacji zadań publicznych
Strategia
Prowadzone sprawy
Realizacja zadań

Otwarte konkursy ofert:Centrum Promocji
i Rozwoju Ekonomii Społecznej
Pracownicy

Referat Finansowo-Administracyjny
Pracownicy

Obserwatorium Polityki Społecznej
Pracownicy

Ośrodek Adopcyjny
Dane kontaktowe
Pracownicy
Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego
Wykaz ośrodków adopcyjnych
na terenie woj. opolskiego


Samodzielne stanowiska
Pracownicy

Inne
Praca w urzędzie
Informacja publiczna
Rejestr kontroli
Wykaz rejestrów
Sprawozdania z działalności
Sprawozdania finansowe
Majątek
Zamówienia publiczne
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
      

Zamówienia publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

26.05.2020 r.
Numer postępowania: UZP.4011.10.2020

Usługa polegająca na przygotowaniu biuletynu dot. konkursu Opolska Marka. Zlecenie obejmuje: wydrukowanie (1500 egzemplarzy), w tym wysyłkę do opolskich firm (1000 egzemplarzy) oraz dostarczenie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu (500 egzemplarzy) w ramach projektu "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
Więcej...


26.03.2020 r.
Numer postępowania: UZP.4011.7.2020

ŚWIADCZENIE USŁUG "KURIERA SPOŁECZNEGO" polegających na pomocy osobom starszym i niesamodzielnym podczas epidemii COVID-19 na terenie województwa opolskiego (sprawianie zakupów, dowożenie artykułów spożywczych oraz leków, dowożenie gotowych, ciepłych posiłków ,doraźna pomocy wg potrzeb) w ramach projektu "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej...


26.03.2020 r.
Numer postępowania: UZP.4011.6.2020

PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIŁKÓW osobom starszym i niesamodzielnym podczas epidemii COVID-19 na terenie województwa opolskiego w ramach projektu "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej...


19.03.2020 r.
Numer postępowania: UZP.4011.5.2020

Dostawy środków ochrony osobistej w szczególności maseczki, fartuchy, środki dezynfekujące, rękawice, kombinezony przeciwwirusowe, okulary ochronne zmniejszające ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 na potrzeby służb świadczących usługi społeczne na terenie województwa opolskiego.
Więcej...


10.02.2020 r.
Numer postępowania: UZP.4011.4.2020

Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej oraz dla kandydatów do przysposobienia dziecka.
Więcej...


29.01.2020 r.
Numer postępowania: UZP.4011.3.2020

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia/szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z Wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 24 kwietnia 2018 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2018 - 2019 na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie(Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.), dofinansowanych ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Więcej...


13.01.2020 r.
Numer postępowania: UZP.4011.2.2020

Opracowanie graficzne, redakcja techniczna, korekta językowa, skład komputerowy, przygotowanie do druku, druk i dostawa książki z zadania nr 18: Regionalny Bank Inicjatyw i Zasobów Senioralnych projektu "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz druk i dostawa wraz z opracowaniem graficznym, korektą językową i składem materiałów merytorycznych z zagadnieniami sprawdzającymi wiedzę - skryptu dla 60 uczestników szkolenia z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny" - II edycja
Więcej...


2.01.2020 r.
Numer postępowania: UZP.4011.1.2020

Usługi cateringowe na terenie województwa opolskiego dla uczestników spotkań gminnych w ramach projektu "Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Więcej...


Osoba odpowiedzialna za treść Barbara Rokosz
Opublikował Dariusz Lisowski (26 maja 2020 r. godz.14:00)
Ostatnio zmienił Dariusz Lisowski (26 maja 2020 r. godz.14:00)

Rejestr zmian   |    Redakcja serwisu