Dostawy środków ochrony osobistej przeciw COVID-19 dla osób starszych i z niepełnosprawnościami z gmin Brzeg, Paczków, Biała realizowanych w ramach projektu pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – Znak sprawy: UZP.4011.23.2020

  1. Ogłoszenie.docxMS Word document, opens a new window
  2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty.xlsxMS Excel document, opens a new window
  3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy.docxMS Word document, opens a new window

21.12.2020 r.

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP 21.12.2020.pdfPDF document, opens a new window

Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Rokosz
Opublikował: Dariusz Lisowski (15 grudnia 2020 r. godz. 21:45)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (21 grudnia 2020 r. godz. 20:34)