Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn.: „Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – w ramach zadania 37 projektu pt. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej – Numer referencyjny: UZP.4011.14.2020

Ogłoszenie o zamówieniu – Studium.docxMS Word document, opens a new window

Zał. 1 – Treść oferty – wzór.docxMS Word document, opens a new window

Zał. 2 – Wzór umowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.docxMS Word document, opens a new window

Zał. 3 – Wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.docxMS Word document, opens a new window

28.09.2020 modyfikacja ogłoszenia.docxMS Word document, opens a new window

4.11.2020 r.

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.docxMS Word document, opens a new window


Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Rokosz
Opublikował: Waldemar Szczepański (21 września 2020 r. godz. 13:07)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (4 listopada 2020 r. godz. 21:09)