Usługa kompleksowej organizacji oraz obsługi 1 spotkania dotyczącego problematyki rodziny i dziecka pn. „Piaskownica” w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej – Numer referencyjny: UZP.4011.12.2020

  1. Ogłoszenie o zamówieniuMS Word document, opens a new window
  2. Załącznik 1 – Treść oferty – wzórMS Word document, opens a new window
  3. Załącznik 2 – Wzór umowyMS Word document, opens a new window
  4. Załącznik 2 – Wzór umowy – zmiana z dnia 14.08.2020 r.MS Word document, opens a new window
  5. Informacja o udzieleniu zamówieniaMS Word document, opens a new window

Osoba odpowiedzialna za treść: Barbara Rokosz
Opublikował: Dariusz Lisowski (13 sierpnia 2020 r. godz. 23:00)
Ostatnio zmienił: Dariusz Lisowski (31 sierpnia 2020 r. godz. 18:00)